page.php

Barn, unga och familj

Göteborgs Stadsmission arbetar aktivt med barn, unga och familjer som på olika sätt lever i utsatthet i Göteborg.

Den sociala verksamheten Drottninggatan består av:

Verksamheten på Drottninggatan

Göteborgs Stadsmission arbetar aktivt med barn, unga och familjer som på olika sätt lever i utsatthet samt dem som själva upplever att de behöver stöd i livet. Verksamheten, som till stor del sker i samverkan med andra aktörer, anpassas utifrån de behov du som besökare har och vi försöker anpassa vårt utbud utifrån de behov som vi ser i Göteborg. Vår ambition är att komplettera samhällets insatser och fokusera på områden där det offentliga samhällets resurser och insatser inte alltid räcker till.

Vi ser möjligheter och resurser hos dig som vi möter och ser till helheten. Vi sätter alltid ditt behov i fokus. Utgångspunkten är att arbeta för sammanhang och för ett innanförskap i samhället och att hjälpen ska vara utformad utifrån empowerment. Genom att ge dig som besökare ökade möjligheter att själv förändra ditt liv hjälper vi dig att bygga upp en tro på din egen förmåga och att återta makten över ditt liv.

Vem är du som kan vända dig till oss? Vi hjälper bland annat barn och ungdomar som behöver stöd av en vuxen, barnfamiljer i kris, föräldrar som inte får ihop sin vardag ekonomiskt samt unga och unga vuxna som är i behov av stöd och samtal. Insatserna kan vara akuta, men ambitionen är framförallt att arbeta långsiktigt där stöd ges på flera olika nivåer och på olika sätt. Vi arbetar uppsökande, men framförallt stödjande i form av att vi erbjuder samtal, individuella eller i grupp, samt ekonomisk och social rådgivning.

När det gäller barn och ungdomar är det särskilt viktigt att de som ska stödja och hjälpa verkligen kan sin sak, så vi ställer höga kompetenskrav på vår personal. Därför finns här specialistutbildade psykoterapeuter, psykologer, präster, socionomer, socialpedagoger, diakoner, fältarbetare och fritidsledare.

Läs gärna mer om våra olika verksamheter. Kontakta gärna respektive verksamhet direkt för att få veta mer om vilket stöd du kan få. Vi finns på Drottninggatan 33 i centrala Göteborg. Telefon reception (dagtid, vardagar): 031-704 73 17

Hitta hit

Drottninggatans kafé

Genom att äta lunch eller ta en fika på Kafé Drottninggatan bidrar du inte bara till en bättre miljö. Du stöttar även Göteborgs Stadsmissions arbete med att hjälpa utsatta människor i vår stad. Läs mer om kaféet här.

Kontakta oss: