Lägenhetsboende med stöd för barnfamiljer - Göteborgs stadsmission

Lägenhet för vuxna med medföljande barn som har svårt att hitta en bostad

Lägenhetsboende med stöd för barnfamiljer är en verksamhet som vänder sig till vuxna (från 21 år) med medföljande barn, som är hemlösa eller riskerar att bli hemlösa, och har särskilda svårigheter att finna en bostad på den öppna bostadsmarknaden. Dessa svårigheter kan bestå utav medicinska/psykosociala problem, beroendeproblematik, samsjuklighet, skulder eller andra sociala problem.

Kontaktperson som jobbar evidensbaserat och erbjuder stöd utifrån behov, situation och i samverkan med socialtjänsten

Lägenhetsboendet erbjuder stödinsatser definierat i 4 olika insatsnivåer med målsättning att stärka familjens resurser att få ett eget boende eller ett mer självständigt boende efter placering. Stödinsatserna utformas gemensamt utifrån den vuxna individens behov, aktuell situation och i samverkan med socialtjänsten.

Personalgruppen besitter en varierad yrkeskompetens med lång erfarenhet inom det sociala området och arbetar evidensbaserat utifrån Case management/kontaktmannaskap, motiverande intervju (MI) och föräldrastödjande insatser för att stödja familjen. Hyresgäster tilldelas en kontaktperson för utförande av genomförandeplan, regelbundna hembesök, telefonkontakt och motiverande stödinsatser utifrån familjens behov. Det kan innebära stöd i myndighet- och vårdkontakter, vardagsekonomi, nykterhetsstöd, aktiv bostadssökning, sysselsättning, lägenhetsskötsel och struktur/rutiner i vardagen.

Lägenhetsboendet vänder sig till

  • Vuxna med tidigare beroendeproblematik som önskar återfå kontakten med sitt/sina barn och som genom lägenhetsboendet kan erbjudas umgängesstöd, föräldrastöd samt stöd för att upprätta goda vardagsrutiner kring sig och sina barn. Stöd vid hemlöshet och boendecoaching. Bryta tidigare levnadsvanor och bibehållande av nykterhetsprocess.
  • Vuxna som behöver utslussning efter behandlingshem, behandlingsprogram, frigivning, medicinska skäl och önskar umgängesstöd med sitt/sina barn. Öppenvårdsinsatser, stöd vid arbetssökande eller samtalsstöd för att bibehålla en god vardag.
  • Barnfamiljer utan ekonomiska förutsättningar som drabbas av hemlöshet och att själva hemlösheten i sig leder till sociala problem såsom till exempel psykisk ohälsa. Behovet av en fast punkt i tillvaron och motiverande psykosocialt stöd eller andra individuella insatser.
  • Nyanlända till Sverige eller utlandsfödda som söker trygghet och ett bättre liv, som haft svårt att hitta hållbara och värdiga bostadsalternativ. Stöd i språket (personal med flera språkkunskaper eller tolk), stöd i orientering i det svenska samhället, boendecoachning, ansöka om ett mer permanent boende, kontakt med myndigheter, barnpassning, SFI/arbetssökning.
  • Vuxna med sociala problem i behov av att hitta en annan boendelösning, orsaker bakom kan vara tragedi i livet, destruktiv relation, psykisk ohälsa, arbetslöshet m.fl. Behov av att byta bostad, flytta till annat område/ort, föräldrastödjande insatser, motiverande stöd för att motverka isolering, praktisk hjälp och att sköta hemmet samt dagliga aktiviteter.

Möjlighet till referenser utifrån boendeförhållande och hyresinbetalningar
Lägenhetsboendet är ett tillfälligt boende med möjlighet till referenser utifrån boendeförhållande och hyresinbetalningar. För en hög grad av kontinuitet i stödet bedrivs verksamheten med bemanning alla dagar i veckan och tillgång till jourtelefon.

Lägenheterna är grundmöblerade och husdjur är välkomna efter överenskommelse

Verksamhetens lägenheter ligger inom Göteborgsområdet och består av 2-3 rum och kök. Lägenheterna är grundmöblerade med säng, sängkläder, köksutrustning, belysning och städutrustning. Bostäderna befinner sig på olika våningsplan i hyreshusen och några har tillgång till hiss. Verksamheten välkomnar medföljande husdjur under boendevistelse, efter överenskommelse med personal.

Placering sker via ramavtal i Göteborgs stad samt direktupphandling för andra kommuner

Göteborgs Stadsmissions lägenhetsboende arbetar på uppdrag av socialtjänsten för att samverka med klientens nätverk och har för närvarande ramavtal med samtliga socialförvaltningar inom Göteborgs Stad. Andra kommuner kan placera genom direktupphandling.

Socialtjänsten ansöker om placering genom att kontakta inskrivningsansvarig eller kontakta Stadsmissionens placeringsrådgivare. Verksamheten har en hög grad av tillgänglighet med inskrivningstider under vardagar. Studiebesök kan genomföras både digitalt och på plats i verksamheten.

Lagrum och tillstånd enligt SoL

Lägenhetsboende med stöd (innefattar Socialt boende med bostöd) för vuxna från 21 år med medföljande barn enligt SoL. Det stöd som erbjuds inom verksamheten har inte betydande vårdinslag vilket medför att det inte bedrivs med tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg).


Kontakta oss för placering eller mer information:

Karin Gamble

Placeringsrådgivare Boende & behandling

Stigbergsliden 6, 414 63 Göteborg