Villa Cecilia - Göteborgs stadsmission
Mer
Alla har rätt till ett liv utan våld. Villa Cecilia erbjuder ett tryggt och säkert boende för kvinnor och barn, där de båda får adekvat vård och behandling och där barnrättsperspektivet präglar verksamheten. Tillsammans med uppdragsgivare, kvinnan och barnen vill vi skapa förutsättningar för ett självständigt liv i trygghet. Ett fortsatt liv utan våld och kontroll.

Villa Cecilia, som startar upp 1 februari 2020, kommer att vara ett hem för vård och boende, HVB, enligt 7 kap 1§ 1:a stycket socialtjänstlagen. Ansökan behandlas av IVO och beräknas vara klar till igångsättningen.

Hos oss präglar barnrättsperspektivet innehållet i verksamheten för de 12 kvinnor och ca 20 barn vi tar emot. Barnen är ett eget rättssubjekt och erbjuds ett särskilt barnrättsperspektiv med fokus på deras egna behov av stöd och skydd, samt rätt till sin skolgång. Hösten 2018 inledde Sveriges stadsmissioner därför ett unikt samverkansprojekt med Bris där vi tillsammans tar fram ett koncept för att starta och driva skyddade boenden med barnrättsperspektiv, med uppstart av verksamheter i Göteborg och Linköping. Här ges barn en möjlighet att vara med och utforma en verksamhet som syftar till att möta deras behov, skydd och stöd.

Bris metod ”Expertgrupp Barn” ser barn som kompetenta aktörer med viktiga erfarenheter, tankar och funderingar. Material, metoder och utformning av skyddade boenden, i stort sett allt, ska i projektet bollas med expertgruppen för att få barns synpunkter på vuxnas planer, istället för tvärtom. Ambitionen är att barn som bor på skyddat boende ska få en så vanlig barndom som möjligt, trots sina tidigare erfarenheter av våld. Samarbetet mellan Stadsmissionen och Bris finansieras av PostkodLotteriet.

Verksamheten utgår från en helhetssyn på individen och samordnas i absolut samverkan med socialtjänsten. Innehållet i verksamheten bygger på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet och de anställda har en gedigen och djup kunskap inom området våld, skydd och stöd både till vuxna och barn. Tillsammans med uppdragsgivaren, kvinnan och barnen ger vi familjen förutsättning för ett självständigt liv i trygghet, gällande bostad, arbete, försörjning, skolgång, fritid mm.

BARNRÄTTSPERSPEKTIVET I DET SKYDDADE BOENDET

 • Varje barn är ett eget rättssubjekt
 • Varje barn tas emot i boendet oavsett ålder och kön (barn upp till 20 år för att inkludera även ungdomar som går på gymnasiet).
 • Varje barn ska erbjudas ett boende med särskild barnkompetens – att möta barn utsatta för våld, hot om våld och bevittnat våld, traumamedveten omsorg med fokus på en normaliserad tillvaro.
 • Varje barn ska få relevant information, varför de är där de är, vad som ska hända, vad som hänt mm.
 • Varje barn ska få sina behov utredda och uppföljda, tydlig behovsbeskrivning till socialtjänsten så att uppdraget till boendet motsvarar barnets behov.
 • Varje barn ska få sina egna stödbehov tillgodosedda, individuellt anpassade insatser och behovsbeskrivning.
 • Varje barn ska få den hälso- och sjukvård hen behöver.
 • Varje barn ska få en säker skolgång och vid behov förskola, för att tillförsäkra att skolplikten fullföljs och barnets rättigheter tillvaratas.
 • Varje barn ska vara delaktigt i vad som händer, vad planeras för familjen framöver och hur kommer det påverka barnets liv framöver, tillförsäkra att den planerade framtiden inkluderar barnets behov och intressen.
 • Varje barn ska vara skyddat från våld, hot om våld och utsattheten att bevittna våld, all planering ska utgå från denna utgångspunkt och hur VH kan tillförsäkra att så ska ske framöver, hur kan barnet bli tryggt och om inte vart och till vem kan hen vända sig?
 • Varje barn ska få en trygg utflyttning som bygger på ovanstående; ett fortsatt liv utan våld, hot om våld eller att utsättas för att bevittna våld, säker och trygg skolgång, normalisering av vardagen så barnet kan tillförsäkras ett liv i trygghet.

Rummen på Villa Cecilia

Hos oss har alla rum har egen toalett och dusch. Boendet är handikappanpassat. Vi tar emot husdjur efter överenskommelse.

Dygnet runt

Vi har hög tillgänglighet med dygnetruntbemanning och tar därmed emot placeringar dygnet runt.

Förutsättningar för ett självständigt liv i trygghet

Verksamheten utgår från en helhetssyn på individen och samordnas i absolut samverkan med socialtjänsten. Innehållet i verksamheten bygger på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet och de anställda har en gedigen och djup kunskap inom området våld, skydd och stöd både till vuxna och barn. Tillsammans med uppdragsgivaren, kvinnan och barnen ger vi familjen förutsättning för ett självständigt liv i trygghet, gällande bostad, arbete, försörjning, skolgång, fritid mm.

Grundläggande för våra skyddade boenden är;

 • Att boendena är trygga och säkra och präglas av en rättssäker hantering, bemannade med erfaren och kunnig personal.
 • Tjänsterna som erbjuds är kunskapsbaserade och vi använder sig av olika bedömningsmetoder, personalen har kunskap inom våld och förtryck, trauma, barn som bevittnat och upplevt våld och en uppföljning av vården sker systematiskt under vistelsen.
 • En säkerhetsplanering görs för varje barn och kvinna som flyttar in och boendena har det skalskydd som vi bedömer tryggar de boende.
 • En månadsrapport delges socialtjänsten varje månad som bygger på det uppdrag som givits och som genomförandeplanen bygger på.
 • Alla som bor hos oss har ett eget rum med egen toalett/dusch.
 • Barnrättsperspektivet präglar verksamheten och barnen är ett eget subjekt.


Kontaktuppgifter

Catarina Berndtsson

Enhetschef

Stigbergsliden 6, 41463 Göteborg