Agenda 2030 - Göteborgs stadsmission
Mer

I sikte: ett mänskligare samhälle för alla

År 2015 antog världens ledare Agenda 2030 och dess 17 globala mål för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Målen finns till för att uppnå fyra saker till år 2030:  Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

Vi är en del av det arbetet.  Göteborgs Stadsmission finns för göteborgare som lever i hemlöshet, fattigdom och social utsatthet. Vi hjälper till med akuta insatser så som utdelning av mat och kläder, och arbetar för alla människors rätt till ett värdigt liv. Tillsammans med våra givare erbjuder vi stöd och mötesplatser som bygger förändring för både individ och samhälle i enlighet med FN:s hållbarhetsmål. 

Dessa är de nio globala målen för hållbar utveckling som Göteborgs Stadsmission genom sitt arbete bidrar till:

Mål 1: Ingen fattigdom
Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt.

Mål 2: Ingen hunger
Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk.

Mål 3: Hälsa och välbefinnande
Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla åldrar.

Mål 4: God utbildning för alla 
Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Mål 10: Minskad ojämlikhet 
Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Göra städer och mänskliga bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen
Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

Genom att stötta Göteborgs Stadsmission gör ert företag skillnad i den närmiljö ni verkar i. Tack för att ni är med och skapar ett mänskligare samhälle för alla.