Agenda 2030 - Göteborgs stadsmission
År 2015 antog världens ledare Agenda 2030 och dess 17 globala mål för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Målen finns till för att uppnå fyra saker till år 2030:  Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

Vi är en del av det arbetet.  Göteborgs Stadsmission finns för göteborgare som lever i hemlöshet, fattigdom och social utsatthet. Vi hjälper till med akuta insatser så som utdelning av mat och kläder, och arbetar för alla människors rätt till ett värdigt liv. Tillsammans med våra givare erbjuder vi stöd och mötesplatser som bygger förändring för både individ och samhälle i enlighet med FN:s hållbarhetsmål. 

Dessa är de nio globala målen för hållbar utveckling som Göteborgs Stadsmission genom sitt arbete bidrar till:

Mål 1: Ingen fattigdom. Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt.

Göteborgs Stadsmission serverar gratis mat, delar ut kläder och hygienartiklar. Vi erbjuder även sociala sammanhang, gemenskap och arbetar förebyggande genom bland annat vägledning och studiestöd för motverka risken att människor hamnar i fattigdom. Vi erbjuder dessutom arbetsmarknadsinsatser med syftet att få fler människor i egen försörjning genom arbete. På så sätt vill vi långsiktigt, och genom ökad egenmakt, motverka fattigdom.

Mål 2: Ingen hunger. Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk.

Matfattigdomen har blivit allt mer synlig hos våra besökare. Vi serverar gratis eller subventionerad lunch i våra öppna verksamheter, mellanmål vid studiestöd, inleder alltid aktiviteter med en gemensam och gratis måltid, delar ut bröd och levererar matkassar till människor som lever i fattigdom.

Mål 3: Hälsa och välbefinnande. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla åldrar.

På våra boenden med stöd arbetar vi med att förebygga och behandla olika former av beroenden. Vi arbetar även med att behandla, förebygga och stötta vid psykisk ohälsa genom boenden med stöd, psykoterapimottagning, samtalsstöd och hälsofrämjande aktiviteter. Utöver detta erbjuder vi aktiviteter för att stärka känslan av sammanhang och ökad egenmakt. Vi agerar även stöd och hjälp vid vårdkontakter.

Mål 4: God utbildning för alla. Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Genom studiestöd på skolor, fysiska studieplatser för dem som är trångbodda och digitala hjälpmedel bidrar vi till att fler barn och unga kan tillgodogöra sig sin utbildning. Vi ser alltid till barnens helhetssituation och erbjuder fler insatser vid behov. Utöver studiestödet för unga erbjuder vi arbetsträning inom ett stort antal områden. Det bidrar till att deltagare får möjligheten att införskaffa sig relevanta färdigheter och yrkeskunnande för att kunna närma sig arbetsmarknaden.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Vi erbjuder arbetsmarknadsinsatser med syftet att få fler människor i egen försörjning genom arbete. Genom vår second hand-verksamhet och matcentral arbetar vi med hållbar tillväxt, då vi förlänger livet på produkter men också genom vårt arbete i att stötta människor ut på arbetsmarknaden vilket minskar bidragsberoendet och bidrar till självförsörjning. Vi arbetar även med att främja ungas anställning, utbildning och praktik genom att ta emot unga för arbetsträning, feriejobb och praktik på våra olika verksamheter.

Mål 10: Minskad ojämlikhet . Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Vi arbetar för människor som lever i hemlöshet, fattigdom och social utsatthet genom att bland annat bidra med akuta insatser så som utdelning av mat och kläder. Vi erbjuder även långsiktiga insatser genom att rusta människor till arbete och en hållbar försörjning. Detta leder till social hållbarhet på individnivå i och med stärkt känsla av sammanhang, ökad egenmakt och ökade möjligheter till egenförsörjning men också på samhällsnivå genom minskad ojämlikhet och ökad integration. Vi arbetar även aktivt med påverkansarbete och synliggör de problem våra besökare stöter på i sin vardag.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen. Göra städer och mänskliga bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Genom modellen Bostad Först i samverkan med hyresvärdar bidrar vi till att säkra tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder. Vi arbetar även lokalt i socioekonomiskt utsatta områden för bidra till inkludering och delaktighet i samhället.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Vi arbetar med återbruk och cirkulär ekonomi genom våra second hand butiker, som både säljer, hyr ut och lagar såväl kläder som möbler och prylar. Vi arbetar också för en bättre miljö genom att ta till vara på matsvinn. Göteborgs Stadsmission är även miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Det innebär att vi jobbar på ett strukturerat sätt med miljöfrågor i enlighet med verksamhetens miljöledningssystem. Vi arbetar löpande för att minska vår miljöpåverkan genom exempelvis energi, transporter och inköp.

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

Våra arenor välkomnar alla oavsett trosuppfattning och politisk tillhörighet, vi arbetar för ett gott och inkluderande klimat där meningsskillnader aldrig får leda till kränkningar.

Genom att stötta Göteborgs Stadsmission gör ert företag skillnad i den närmiljö ni verkar i. Tack för att ni är med och skapar ett mänskligare samhälle för alla.