Om oss - Göteborgs stadsmission
Göteborgs Stadsmission värnar om alla människors lika värde, oavsett livssituation. Vi erbjuder akut hjälp och långsiktigt stöd för människor som lever i hemlöshet, fattigdom och social utsatthet. Var med oss i kampen för ett mänskligare samhälle för alla.

 

Vår vision

Vår vision är ett mänskligare samhälle för alla. Vi tror att ett Göteborg där alla har makt att förändra och forma sitt liv och vara delaktiga i samhället är en bättre stad för oss alla.

Vårt uppdrag

Uppdraget i relation till individen är att se, lindra och förändra. Uppdraget i relation till samhället är att utmana, komplettera och engagera.

Vår värdegrund

Stadsmissionen präglas av respekt för alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Stadsmissionen arbetar rättighetsbaserat och står upp för att de mänskliga rättigheterna utövas i samhället och i egen verksamhet. Likaså hur dessa rättigheter förhåller sig till gemensamma skyldigheter och möjligheter. Läs vår värdegrund här

Våra verksamheter

Göteborgs Stadsmission är en modern och professionell organisation med många olika verksamheter. Vissa är helt finansierade genom gåvor. Andra genom att vi erbjuder våra tjänster till den offentliga sektorn. Men vi har inga privata ägare som plockar ut vinster. Alla intäkter går tillbaka in i våra verksamheter. Hitta alla våra verksamheter här. 

Göteborgs Stadsmissions ledningsgrupp

Direktor och VD
Martin Ärnlöv
Utbildning/erfarenhet: 
Civilekonom från Göteborg Handelshögskola. Kom till Göteborgs Stadsmission från tjänsten som generalsekreterare för Svenska Röda Korset. Har tidigare varit direktor/VD på Bräcke diakoni samt arbetat i ledande positioner på Akzo Nobel och SKF. Han har också ett flertal styrelseuppdrag på nationell nivå. I organisationen sedan 2023.

Områdeschef Arbetsintegration
Lars Durfelt
Utbildning/erfarenhet:
Socionom. Har tidigare arbetat som arbetsmarknadschef i Alingsås kommun, inom Nytida som verksamhetschef samt i olika befattningar på Arbetsförmedlingen. I organisationen sedan 2018.

Områdeschef Sociala Området
Catarina Dunghed
Utbildning/erfarenhet: Socionom/socialpedagog. Fil. kand. i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Har tidigare arbetat i olika ledande befattningar inom kommunal socialtjänst, vård och omsorg, funktionshinder samt för privat vårdgivare. I organisationen sedan augusti 2021.

Marknad- och kommunikationschef
Tomas Carlström
Utbildning/erfarenhet: Civilekonomexamen vid Lunds universitet. Tidigare erfarenhet från Ekman Group, Svenska Mässan och DB Schenker. I organisationen sedan 2016.

Områdeschef Boende och Behandling
Catarina Berndtsson
Utbildning/erfarenhet: Socionom. Arbetade mellan 1988-2004 för Göteborgs Stad inom socialtjänsten. Därefter ansvarig för bland annat Gryning Vårds uppbyggnad av skyddade boenden för hedersutsatta barn och familjer (2004-2017).  Kom till Göteborgs Stadsmission från tjänsten som enhetschef vid Angereds socialtjänst med barn och unga (2017-2019). Hos Stadsmissionen sedan 2019.

HR-Chef
Ida Nilsson
Utbildning/erfarenhet: Stats- och personalvetare med dubbla examen från Karlstads och Göteborgs universitet. Har arbetat brett med HR-frågor inom privat och idéburen sektor, senast inom Bräcke diakoni. I organisationen sedan februari 2022.

Ekonomichef
Alexandra Palau
Utbildning/erfarenhet: Ekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Har tidigare arbetat som ekonom på två andra företag inom presentpapperstillverkning och mässbranschen. I organisationen sedan 2016.

IT-chef
Kristoffer Lökke
Utbildning/erfarenhet: Teknisk utbildning. Har tidigare arbetat som IT-konsult inom privata sektorn och på senare tid som IT-samordnare och administrativ chef inom Svenska kyrkan.

Göteborgs stadsmissions styrelse

Varje ledamot väljs för en period av 4 år. Styrelsen sammanträder minst sex gånger per år. Ingen ersättning utgår till styrelsen. Stiftelsens styrelse ska enligt stadgarna bestå av ordförande och sex övriga ledamöter.

Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmissions, Göteborgs Kyrkliga Stadsmissions Bistånd & Entreprenad AB:s, Göteborgs Kyrkliga Stadsmissions Fastighets AB:s,  Göteborgs Kyrkliga Stadsmissions ideella förenings och Ingseredsstiftelsens styrelser består av följande personer:

Eva Eriksson
Ordförande
Långvarigt politiskt arbete i både riksdag, region och kommun. Har tidigare varit landshövding. Har stor erfarenhet och stort engagemang för civilsamhället och dess betydelse för samhällsutvecklingen.

Jonas Steen
Ledamot
VD, delägare F O Peterson & Söner Byggnads AB. Erfarenhet från det privata näringslivet. Stor erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen.

Ulf Bjereld
Ledamot
Professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Ordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet.

Ann-Marie Ericson
Ledamot
Diakon och socionom. Arbetat i socialtjänsten i Göteborg. Varit enhetschef på Bräcke diakoni samt på Göteborgs stift. Förtroendevald i Torslanda-Björlanda församling samt v ordf i Begravningsstyrelsen i Göteborg.

Jonas Eek
Ledamot
Präst och författare med lång erfarenhet av kyrkans möte med barn och unga. Idag verksam på kyrkans mediehus Verbum, bland annat som opinionschef på Kyrkans tidning.

Jeanette Andreasson
Ledamot
Arbetar som senior affärsutvecklare på Västsvenska Handelskammaren. Har mångårig erfarenhet av att arbeta i näringslivet och är aktiv i flera styrelser.

Eric Muhl
Ledamot
Präst och kyrkoherde i Askims församling i Göteborg efter uppdrag som kyrkoherde i London. Arbetat med diakonala frågor ur ett församlingsperspektiv i samverkan med företag och kommun. Tidigare styrelse och utskottsuppdrag på stifts- och nationell nivå i Svenska kyrkan.


Martin Ärnlöv
Direktor/vd
Civilekonom från Göteborgs Handelshögskola. Kom till Göteborgs Stadsmission från tjänsten som generalsekreterare för Svenska Röda Korset. Har tidigare varit direktor/VD på Bräcke diakoni samt arbetat i ledande positioner på Akzo Nobel och SKF. Han har också ett flertal styrelseuppdrag på nationell nivå. I organisationen sedan 2023.

 

Bransch- och medlemsorganisationer

Famna

Göteborgs Stadsmission är medlemmar i Famna, som tillvaratar gemensamma intressen för de föreningar, stiftelser och företag som bedriver vård och omsorg utan vinstsyfte (s.k. non profit). Famna vill öka den politiska förståelsen för vad idéburen och non-profitbaserad vård och omsorg betyder för samhället i stort och för enskilda individer.

Tryggt givande

Tryggt givande ges ut av Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande, och innebär att vi som medlemsorganisation uppfyller alla krav i Kvalitetskoden och därmed står för etisk, professionell och transparent insamling samt är granskade av en auktoriserad revisor.

Sveriges stadsmissioner logga

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i Sverige. I föreningen ingår tio stadsmissioner: Göteborg, Kalmar, Linköping, Malmö, Stockholm, Uppsala, Västerås, Eskilstuna, Örebro och Umeå. Medlemsorganisationerna är fristående ideella föreningar eller stiftelser, vilka har 90-konto och är medlemmar i Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande.

Feantsa

Sveriges Stadsmissioner är medlemmar i Feantsa, en paraplyorganisation för nationella organisationer som arbetar med hemlöshet. Feantsa samarbetar med EU-institutionerna, och har rådgivande status vid Europarådet och FN. Det är det enda stora europeiska nätverket som enbart fokuserar på hemlöshet.

Vänförening

Föreningen Göteborgs kyrkliga stadsmissions vänner är en ideell förening med syfte att stödja Stiftelsen Göteborgs kyrkliga stadsmission genom att sprida information om Göteborgs Stadsmissions arbete, att stärka gåvogivandet till Göteborgs Stadsmission och att på andra sätt verka för Göteborgs Stadsmissions bästa. Föreningen har medlemsmöte två gånger om året med föredrag, förtäring och musikunderhållning. Vi brukar även anordna resor, vilka är mycket uppskattade. Föreningen välkomnar gärna nya medlemmar.

BLI MEDLEM: Betala in 100 kr/år på PG-nr 46447-9

Göteborgs Stadsmission grundades 1952. På samma sätt som under hela vår historia utvecklas och anpassas vår verksamhet efter dagens faktiska behov. Kanske behövs Stadsmissionen mer än någonsin. Här och nu.