Vad vi gör - Göteborgs stadsmission
Göteborgs Stadsmission värnar om alla människors lika värde, oavsett livssituation. Vi erbjuder akut hjälp och långsiktigt stöd för människor som lever i hemlöshet, fattigdom och social utsatthet. Var med oss i kampen för ett mänskligare samhälle för alla. Detta gör vi:

Hemlöshet

Rätten till bostad är stadgad såväl i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som i svensk grundlag. Ändå lever 3161 personer i Göteborg i hemlöshet år 2021. Av dessa är 597 barn. Det är alldeles för många. Vi erbjuder:


 • Mat och gemenskap
 • Individuell hjälp och stöttning på vägen mot en egen bostad
 • Öppen verksamhet 365 dagar om året
 • Bostad Först
 • Boenden med stöd

Fattigdom

Att var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande är en mänsklig rättighet. Samtidigt möter vi människor som inte har råd med mat, kläder eller hyra. Vi erbjuder:


 • Mat
 • Kläder och hygienartiklar
 • Kostnadsfria fritids- och lovaktiviteter
 • Individuell hjälp och stöttning på vägen mot en mer stabil ekonomisk situation
 • Arbetsintegrerande insatser

Beroende

Alkohol- och narkotikaberoende är ett stort samhällsproblem. Vi möter många människor med komplexa sjukdomstillstånd och som är drabbade av samsjuklighet då missbruksproblematik och psykisk ohälsa ofta går hand i hand. Den som söker hjälp för substansberoende ska mötas av respekt och en syn på missbruk som en sjukdom möjlig att behandla. Vi erbjuder:


 • Avgiftning och abstinensbehandling
 • Drogfria boenden med stöd
 • Lokaler för självhjälpsgrupper
 • Gemenskap
 • Evidensbaserade samtalsmetoder

Social utsatthet

Social trygghet är en mänsklig rättighet. Men med fattigdom, psykisk ohälsa eller andra utsatta livssituation kommer också ett utanförskap. Det kan tex handla om avsaknad av kontaktnät, digitalt utanförskap, bristande språkkunskaper eller segregation. Vi erbjuder:


 • Aktiviteter och utflykter
 • Språk- och samtalsgrupper
 • Rådgivning och stöd i myndighetskontakter
 • Förmedling av samhällsinformation
 • Studiestöd
 • Insatser för att bryta isolering

Arbetslöshet

Att ha ett arbete är vägen till egen inkomst. Utöver en ekonomisk utsatthet kan arbetslöshet bidra till ett utanförskap och ökad psykisk ohälsa. Vi erbjuder:


 • Individuellt stöd på vägen mot arbete eller studier
 • Arbetsträning
 • Arbetsprövning
 • Praktik

Våld i nära relation

Var och en har enligt de mänskliga rättigheterna rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Dessutom ska barn enligt FN:s konvention om barns rättigheter skyddas mot alla former av fysiskt våld, skada eller övergrepp. Utsatthet för våld och förtryck har mycket allvarliga konsekvenser för den psykiska och fysiska hälsan och i synnerhet för barn.Vi erbjuder:


 • Skyddat boende med barnrättsperspektiv
 • Skyddsplaceringar i familjehem
 • Lägenhet med stöd
 • Skydds- och stödinsatser i externa lägenheter
 • Skyddsplacering för personer med beroendeproblematik
 • Möjlighet till boende efter skyddsplacering

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är vår tids största folksjukdom. Många av de människor vi möter har ofta en sedan länge obehandlad psykisk ohälsa i botten, som lett till andra problem som arbetslöshet, hemlöshet och beroende. Det psykiska måendet är en viktig pusselbit på vägen mot ett självständigt liv och ett välfungerande liv. Vi erbjuder:


 • Boenden med stöd
 • Psykoterapimottagning
 • Förebyggande insatser för unga
 • Samtalsstöd

Hållbarhet

Vi vill se ett hållbart samhälle för människor och miljö. Genom att ta tillvara på matsvinn, kläder, möbler och prylar bidrar vi till ett mer hållbart samhälle. Det gör vi genom:


 • Second hand-butiker
 • Lager och logistikverksamhet som tar emot svinn från livsmedelsbranschen
 • Matservering och matkassar baserat på livsmedelssvinn
 • Restauranger baserat på livsmedelssvinn
 • Textilproduktion av begagnat material
 • Finsnickeri av spillmaterial

Våra verksamheter