Vad vi gör - Göteborgs stadsmission
Göteborgs Stadsmission värnar om alla människors lika värde, oavsett livssituation. Vi erbjuder akut hjälp och långsiktigt stöd för människor som lever i hemlöshet, fattigdom och social utsatthet. Var med oss i kampen för ett mänskligare samhälle för alla. Detta gör vi:

Hemlöshet

Rätten till bostad är stadgad såväl i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som i svensk grundlag. Ändå lever 3221 personer i Göteborg i hemlöshet år 2022. Av dessa är 697 barn. Det är alldeles för många. Vi erbjuder:


 • Mat och gemenskap
 • Individuell hjälp och stöttning på vägen mot en egen bostad
 • Öppen verksamhet 365 dagar om året
 • Bostad Först
 • Boenden med stöd

Fattigdom

Att var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande är en mänsklig rättighet. Samtidigt möter vi människor som inte har råd med mat, kläder eller hyra. Vi erbjuder:


 • Mat
 • Kläder och hygienartiklar
 • Kostnadsfria fritids- och lovaktiviteter
 • Individuell hjälp och stöttning på vägen mot en mer stabil ekonomisk situation
 • Arbetsintegrerande insatser

Beroende

Alkohol- och narkotikaberoende är ett stort samhällsproblem. Vi möter många människor med komplexa sjukdomstillstånd och som är drabbade av samsjuklighet då missbruksproblematik och psykisk ohälsa ofta går hand i hand. Den som söker hjälp för substansberoende ska mötas av respekt och en syn på missbruk som en sjukdom möjlig att behandla. Vi erbjuder:


 • Drogfria boenden med stöd
 • Lokaler för självhjälpsgrupper
 • Gemenskap
 • Evidensbaserade samtalsmetoder

Social utsatthet

Social trygghet är en mänsklig rättighet. Men med fattigdom, psykisk ohälsa eller andra utsatta livssituationer kommer också ett utanförskap. Det kan tex handla om avsaknad av kontaktnät, digitalt utanförskap, bristande språkkunskaper eller segregation. Vi erbjuder:


 • Aktiviteter och utflykter
 • Språk- och samtalsgrupper
 • Rådgivning och stöd i myndighetskontakter
 • Förmedling av samhällsinformation
 • Studiestöd
 • Insatser för att bryta isolering

Arbetslöshet

Att ha ett arbete är vägen till egen inkomst. Utöver en ekonomisk utsatthet kan arbetslöshet bidra till ett utanförskap och ökad psykisk ohälsa. Vi erbjuder:


 • Individuellt stöd på vägen mot arbete eller studier
 • Arbetsträning
 • Arbetsprövning
 • Praktik

Våld i nära relation

Var och en har enligt de mänskliga rättigheterna rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Dessutom ska barn enligt FN:s konvention om barns rättigheter skyddas mot alla former av fysiskt våld, skada eller övergrepp. Utsatthet för våld och förtryck har mycket allvarliga konsekvenser för den psykiska och fysiska hälsan och i synnerhet för barn.Vi erbjuder:


 • Skyddat boende med barnrättsperspektiv
 • Skyddsplaceringar i familjehem
 • Lägenhet med stöd
 • Skydds- och stödinsatser i externa lägenheter
 • Skyddsplacering för personer med beroendeproblematik
 • Möjlighet till boende efter skyddsplacering

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är vår tids största folksjukdom. Många av de människor vi möter har ofta en sedan länge obehandlad psykisk ohälsa i botten, som lett till andra problem som arbetslöshet, hemlöshet och beroende. Det psykiska måendet är en viktig pusselbit på vägen mot ett självständigt liv och ett välfungerande liv. Vi erbjuder:


 • Boenden med stöd
 • Förebyggande insatser för unga
 • Samtalsstöd

Hållbarhet

Vi vill se ett hållbart samhälle för människor och miljö. Genom att ta tillvara på matsvinn, kläder, möbler och prylar bidrar vi till ett mer hållbart samhälle. Det gör vi genom:


 • Second hand-butiker
 • Lager och logistikverksamhet som tar emot svinn från livsmedelsbranschen
 • Matservering och matkassar baserat på livsmedelssvinn
 • Restauranger baserat på livsmedelssvinn
 • Textilproduktion av begagnat material
 • Finsnickeri av spillmaterial

Våra verksamheter

Boenden med stöd

Göteborgs Stadsmission har en rad olika boenden för människor med missbruksproblematik och/eller människor med psykisk ohälsa. Alla är vi olika och behovet av hjälp ser också olika ut.

Avtalsfinansierat

Familjehem och jourhem

Stadsmissionen i Göteborg driver familjehem och jourhem på uppdrag av socialtjänsten. Vi erbjuder förstärkt familjehemsvård för barn och ungdomar samt för mödrar som placeras tillsammans med sina barn. Vi tar emot placeringar enligt både SoL och LVU. Vi har också särskild kompetens för att hantera skyddsplaceringar i familjehem och vi har familjehem med lång erfarenhet av att hantera trauma och skydd i sina placeringar.

Avtalsfinansierat

Skyddat boende

Göteborgs Stadsmissions skyddade boende erbjuder flera olika boendealternativ med hög säkerhet och specialistkompetens för att möta, bedöma och behandla konsekvenser av att ha levt i våldsutsatthet. Vi tar emot kvinnor med eller utan medföljande barn och står redo dygnet runt. Vi har upptagningsområde i hela Sverige.

Avtalsfinansierat
arbetsträning-ergon-stadsmissionen

Arbetsintegration

Inom verksamhetsområdet för arbetsintegration arbetar vi för att ge människor en möjlighet att bygga en framtid, en väg till egen inkomst. Med hjälp av en bred palett av insatser och ett stort kontaktnät med arbetsgivare har vi en unik möjlighet att göra skillnad för människor.

Avtalsfinansierat

Göteborgs Stadsmissions matcentral

Göteborgs Stadsmissions matcentral har tre syften. Vi ska minska matsvinn, minska matfattigdom och hjälpa människor att närma sig ett arbete.

Restaurang Svinn

Gråt inte över spilld mjölk! Välkommen att njuta av en klimatsmart lunch på Restaurang Svinn, Norra Ågatan 6, Göteborg.

kyrkan-stadsmissionen

S:t Johanneskyrkan

S:t Johanneskyrkan är en plats för gemenskap, mat, värme, samtal, stöd och andakt. Alla är välkomna!

Gåvofinansierat

Mötesplatser för barn och vuxna

Alla i Göteborg ska ha möjlighet till gemenskap, umgänge och personlig utveckling oavsett ekonomiska eller sociala omständigheter. Vi bjuder in barn och familjer till grupper och aktiviteter som bygger på deltagarnas egna önskemål.

Gåvofinansierat

Unga Forum

Unga forum vänder sig till dig mellan 16 och 25 år. Verksamheten består av tre delar: Mötesplats Vardagsrummet, våra gruppverksamheter och individuella kontakter.

Gåvofinansierat
barn och unga

Öppen förskola för unga föräldrar

Göteborg Stadsmission välkomnar dig som är under 23 år och väntar barn eller redan har barn. Vi erbjuder en mötesplats där du och ditt barn kan träffa andra unga föräldrar och deras barn.

Gåvofinansierat

Sommarläger

Under fem sommarveckor får barn, unga och familjer, tillsammans med trygga ledare, uppleva en härlig semester i den svenska naturen.

Gåvofinansierat

Livsberättargrupp

Vill du dela din berättelse och lyssna till andras? Då kanske våra Livsberättargrupper är något för dig!

Gåvofinansierat

Pappor och deras barn

Projektets syfte är att förbättra livsvillkoren för barn genom att stärka relationen mellan pappor och deras barn. Genom uppsökande verksamhet – mobila mötesplatser – riktar vi oss i första hand till utlandsfödda och nyanlända pappor.

Gåvofinansierat

Studiestöd

På Stadsmissionens studiestöd kan du som elev få hjälp med en specifik läxa, kanske komma kapp i något ämne och få möjlighet att ställa frågor. Vi har både personal och volontärer på plats för att ge dig hjälp med det du behöver. Studiestödet sker i samarbete med skolorna där vi håller till.

Gåvofinansierat
hemlöshet

Vägledning

Stadsmissionens vägledning arbetar för att hjälpa människor ur olika former av social utsatthet. Här kan du få hjälp med att hantera frågor som rör exempelvis en otrygg boendesituation, instabil ekonomi eller kontakter med myndigheter.

Gåvofinansierat

Fondansökan och julhjälp

Stöd i att söka fonder och information om hur du söker hjälp inför jul.

Gåvofinansierat

Stadsmissionens second hand

Stadsmissionens second hand erbjuder arbetsträning i både butik och lager för människor som vill komma tillbaka till egen försörjning. Vi vill också inspirera till och erbjuda cirkulär konsumtion.