Vad vi gör - Göteborgs stadsmission
Göteborgs Stadsmission värnar om alla människors lika värde, oavsett livssituation. Social trygghet är en mänsklig rättighet men med utmaningar som fattigdom, psykisk ohälsa och arbetslöshet kommer ett utanförskap. För att förebygga och förhindra detta arbetar vi med akut hjälp och långsiktigt stöd. Var med oss i kampen för ett medmänskligare samhälle för alla. Dessa frågor arbetar vi med:

Hemlöshet

Rätten till bostad är stadgad såväl i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som i svensk grundlag. Ändå lever 3221 personer i Göteborg i hemlöshet år 2022. Av dessa är 697 barn. Det är alldeles för många. Vi erbjuder bland annat mat och gemenskap, öppen verksamhet 365 dagar om året och Bostad först. 

Fattigdom

Att var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande är en mänsklig rättighet. Samtidigt möter vi människor som inte har råd med mat, kläder eller hyra. Vi arbetar med att förebygga detta genom exempelvis mat, kläder och hygienartiklar och kostnadsfria fritids- och lovaktivteter.

Beroende eller skadligt bruk

Alkohol- och narkotikaberoende är ett stort samhällsproblem. Vi möter många människor med komplexa sjukdomstillstånd och som är drabbade av samsjuklighet då missbruksproblematik och psykisk ohälsa ofta går hand i hand. Den som söker hjälp för substansberoende ska mötas av respekt och en syn på missbruk som en sjukdom möjlig att behandla. Vi erbjuder bland annat drogfria boenden med stöd, lokaler för självhjälpsgrupper och evidensbaserade samtalsmetoder.

Arbetslöshet

Att ha ett arbete är vägen till egen inkomst. Utöver en ekonomisk utsatthet kan arbetslöshet bidra till ett utanförskap och ökad psykisk ohälsa. Vi erbjuder bland annat arbetsträning och arbetsprövning.

Våld i nära relation

Var och en har enligt de mänskliga rättigheterna rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Dessutom ska barn enligt FN:s konvention om barns rättigheter skyddas mot alla former av fysiskt våld, skada eller övergrepp. Utsatthet för våld och förtryck har mycket allvarliga konsekvenser för den psykiska och fysiska hälsan och i synnerhet för barn. Några av insatserna vi erbjuder är skyddat boende med barnrättsperspektiv, skyddsplaceringar i familjehem och råd- och stödmottagning för våldsutsatta.

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är vår tids största folksjukdom. Många av de människor vi möter har ofta en sedan länge obehandlad psykisk ohälsa i botten, som lett till andra problem som arbetslöshet, hemlöshet och beroende. Det psykiska måendet är en viktig pusselbit på vägen mot ett självständigt liv och ett välfungerande liv. Vi erbjuder bland annat samtalsstöd och förebyggande insatser för unga.

Ohållbar konsumtion/produktion

Vi vill se ett hållbart samhälle för människor och miljö. Genom att ta tillvara på matsvinn, kläder, möbler och prylar bidrar vi till ett mer hållbart samhälle. Detta arbetar vi för genom exempelvis second hand-butiker, lager-och logistikverksamhet som tar emot svinn från livsmedelsbranschen och restauranger baserat på livsmedelssvinn.

Våra verksamheter

Våra boenden

Göteborgs Stadsmission har en rad olika boenden för människor med missbruksproblematik och/eller människor med psykisk ohälsa. Alla är vi olika och behovet av hjälp ser också olika ut.

Avtalsfinansierat
Mamma sitter på säng och packar upp

Familjehem

Stadsmissionen i Göteborg driver familjehem och jourhem på uppdrag av socialtjänsten. Vi erbjuder förstärkt familjehemsvård för barn och ungdomar samt för mödrar som placeras tillsammans med sina barn. Vi tar emot placeringar enligt både SoL och LVU. Vi har också särskild kompetens för att hantera skyddsplaceringar i familjehem och vi har familjehem med lång erfarenhet av att hantera trauma och skydd i sina placeringar.

Avtalsfinansierat
Barn får ett glas vatten av sin mamma.

Skyddat boende

Göteborgs Stadsmissions skyddade boende erbjuder flera olika boendealternativ med hög säkerhet och specialistkompetens för att möta, bedöma och behandla konsekvenser av att ha levt i våldsutsatthet. Vi tar emot kvinnor med eller utan medföljande barn och står redo dygnet runt. Vi har upptagningsområde i hela Sverige.

Avtalsfinansierat

Arbetsintegration

Inom verksamhetsområdet för arbetsintegration arbetar vi för att ge människor en möjlighet att bygga en framtid, en väg till egen inkomst. Med hjälp av en bred palett av insatser och ett stort kontaktnät med arbetsgivare har vi en unik möjlighet att göra skillnad för människor.

Avtalsfinansierat

Göteborgs Stadsmissions matcentral

Göteborgs Stadsmissions matcentral har tre syften. Vi ska minska matsvinn, minska matfattigdom och hjälpa människor att närma sig ett arbete.

Restaurang Svinn

Gråt inte över spilld mjölk! Välkommen att njuta av en klimatsmart lunch på Restaurang Svinn, Norra Ågatan 6, Göteborg.

S:t Johanneskyrkan

S:t Johanneskyrkan är en plats för gemenskap, mat, värme, samtal, stöd och andakt. Alla är välkomna!

Gåvofinansierat
Barn leker i en öppen verksamhet.

Mötesplatser för barn och vuxna

Alla i Göteborg ska ha möjlighet till gemenskap, umgänge och personlig utveckling oavsett ekonomiska eller sociala omständigheter. Vi bjuder in barn och familjer till grupper och aktiviteter som bygger på deltagarnas egna önskemål.

Gåvofinansierat

Unga Forum

Unga forum vänder sig till dig mellan 16 och 25 år. Verksamheten består av tre delar: Mötesplats Vardagsrummet, våra gruppverksamheter och individuella kontakter.

Gåvofinansierat
barn och unga

Öppen mötesplats för unga föräldrar

Göteborg Stadsmission välkomnar dig som är under 23 år och väntar barn eller redan har barn. Vi erbjuder en mötesplats där du och ditt barn kan träffa andra unga föräldrar och deras barn.

Livsberättargrupp

Vill du dela din berättelse och lyssna till andras? Då kanske våra Livsberättargrupper är något för dig!

Pappor och deras barn

Projektets syfte är att förbättra livsvillkoren för barn genom att stärka relationen mellan pappor och deras barn. Genom uppsökande verksamhet – mobila mötesplatser – riktar vi oss i första hand till utlandsfödda och nyanlända pappor.

Barn och anställda i klassrum med studiestöd.

Studiestöd

På Stadsmissionens studiestöd kan du som elev få hjälp med en specifik läxa, kanske komma kapp i något ämne och få möjlighet att ställa frågor. Vi har både personal och volontärer på plats för att ge dig hjälp med det du behöver. Studiestödet sker i samarbete med skolorna där vi håller till.

hemlöshet

Vägledning

Stadsmissionens vägledning arbetar för att hjälpa människor ur olika former av social utsatthet. Här kan du få hjälp med att hantera frågor som rör exempelvis en otrygg boendesituation, instabil ekonomi eller kontakter med myndigheter.

Gåvofinansierat

Stadsmissionens second hand

Stadsmissionens second hand erbjuder arbetsträning i både butik och lager för människor som vill komma tillbaka till egen försörjning. Vi vill också inspirera till och erbjuda cirkulär konsumtion.

Råd- och stödmottagning för våldsutsatta

Nadja-mottagningen är en stödlinje och samtalsmottagning för dig som utsatts för våld i nära relation eller för dig som anhörig som har behov av stöd. Vi finns i centrala Göteborg och riktar oss till dig som bor i Göteborgs-regionen inklusive kranskommuner.

Mötesplats Ukraina

Mötesplats Ukraina riktar sig till ukrainska flyktingar och erbjuder olika former av stöd för att etablera sig i Sverige och nå in på den svenska arbetsmarknaden. Stödet är behovsstyrt och anpassas efter de behov, utmaningar och frågor som besökarna har.

Brukarstyrd mötesplats

Den brukarstyrda mötesplatsen finns till för dig som bor eller har bott på våra boenden med stöd.