Så här hanterar vi personuppgifter - Göteborgs stadsmission

Så hanterar vi personuppgifter

När vi arbetar med människor arbetar vi också såklart med personuppgifter. Med den här informationen vill vi berätta om hur vi hanterar personuppgifter om dig som besöker våra hemsidor, eller finns i våra gåvoregister som nuvarande, potentiell eller avslutad gåvogivare.

Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission, org nr 802426-0195, Stigbergsliden 6, 414 63 Göteborg är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss med dina frågor eller funderingar kring hur vi hanterar dina uppgifter, oss når du enklast på kommunikation@stadsmissionen.org.

Vi har ett utsett dataskyddsombud som du når via dataskyddsombud@stadsmissionen.org

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som:

 1. Du själv lämnar eller har lämnat till oss,
 2. Vi samlat in genom olika offentliga adresskällor, såsom exempelvis SPAR
 3. Vi samlat in på våra hemsidor genom cookies och liknande (läs mer om hur vi hanterar cookies här)

Vi hanterar uppgifter om dig lite olika beroende på om du tidigare har gett en gåva till Stadsmissionen eller ej.

Uppgifter om dig som inte är gåvogivare

Vi vill hela tiden verka för ett varmare Göteborg och stötta personer i svåra situationer. Baserat på vårt berättigade intresse av att försöka hitta nya gåvogivare till vår verksamhet, kan vi komma att behandla följande uppgifter om dig som är bosatt i Göteborg med omnejd:

 • Namn
 • Adress
 • Ålder
 • Årsinkomst (Endast i olika inkomstspann baserat på uppgifter ifrån Skatteverket.)

Uppgifterna kommer ifrån den offentliga källan SPAR, och baserat på dessa uppgifter gör vi en viss segmentering och väljer sedan ut olika grupper baserat på exempelvis geografi och inkomst som vi sedan gör riktade marknadsföringsinsatser mot. Marknadsföringen består av postala utskick. Uppgifterna om potentiella gåvogivare sparar vi i 6 månader innan dessa tas bort.

Om du själv bett oss skicka dig information, skrivit upp dig för att vara med på ett nyhetsbrev eller liknande, hanterar vi också följande uppgifter om dig:

 • E-post

Informationen sparar vi i 36 månader från det att du bett oss skicka dig information, eller så länge du själv inte avslutar din prenumeration på vårt nyhetsbrev.

Uppgifter om dig som är gåvogivare

Uppgifter om dig som vid något tillfälle skänkt en gåva till oss hanterar vi i vårt gåvoregister. Där håller vi uppgifter såsom:

 • Namn, adress och telefonnummer
 • Epost
 • Gåvor
 • Personnummer
 • Bankkontonummer (för månadsgivare)

Uppgifterna bevarar vi av lite olika anledningar:

Om du är månadsgivare: för att du ska kunna fortsätta vara månadsgivare via autogiro med stöd av ditt samtycke. Dessa uppgifter sparar vi så länge vi har ditt medgivande, samt 1 år därefter för att förenkla om du skulle vilja återuppta ditt givande.

Om du skänkt en engångsgåva: för vårt berättigade intresse av att kunna fortsätta med vår verksamhet och få in fler gåvor. Dessa uppgifter sparar vi i 36 månader.

För att vi ska kunna följa de lagar och regler som gäller för oss måste vi behandla de här uppgifterna om dig;

 • Namn
 • Adress
 • Betalningsinformation och betalningshistorik
 • Information om din beställning (t.ex. ordernummer, produkt och leveransadress)

Detta gör vi med den lagliga grunden rättslig förpliktelse, vilket innebär att vi måste hantera uppgifterna för att följa de lagar som vi omfattas av. Ett exempel är bokföringslagen, och därför sparar vi den här informationen med begränsad åtkomst under 7 år + innevarande år. Den här informationen kommer alltså inte att finnas tillgänglig för exempelvis kundtjänst.

Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

Vi delar ibland information, inklusive personuppgifter, med vissa mottagare för att kunna utföra behandlingarna som är beskrivna ovan. Däremot så säljer vi exempelvis aldrig dina uppgifter till någon. De som vi kan komma att dela din information med är:

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. för att hantera utskick av material eller tillhandahålla vissa system. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för något annat än detta.

Betaltjänstleverantörer

För att administrera betalningar till oss använder vi oss av olika betaltjänstleverantörer. Betaltjänstleverantören är personuppgiftsansvarig för sin egen behandling av dina personuppgifter, och har separata villkor som gäller för dem. Information om deras villkor och hantering av personuppgifter får du när du väljer vilket betalsätt du vill använda dig utav.

Övriga mottagare

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till andra mottagare, t.ex. myndigheter, om det krävs av oss enligt lag.

Överföringar utanför EU

Vissa tjänste- eller betaltjänstleverantörer kan komma att befinna sig utanför EES. Vi överför aldrig några uppgifter utanför EES utan att ha vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder, och vi har lagstöd för överföringen genom exempelvis Privacy Shield eller kommissionens standardavtalsklausuler.

Dina rättigheter

Du har rätt att ta del av vilka uppgifter vi har sparat om dig genom ett så kallat registerutdrag. För att att begära ett registerutdrag, fyll i detta dokument och skicka det till oss enligt anvisningar i dokumentet. Har du några frågor kontaktar du Dataskyddsombudet, dataskyddsombud@stadsmissionen.org.

För oss är det väldigt viktigt att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade, du har även rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade. Om de uppgifter du lämnat till oss förändras uppdaterar vi dessa så snart vi kan, men du kan också själv höra av dig till oss om några uppgifter skulle vara felaktiga.

Vid de tillfällena då vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, ta tillbaka ditt samtycke kring behandlingen. Du har också rätt att motsätta dig viss behandling, exempelvis om vi skulle ha hanterat dina uppgifter felaktigt. Under vissa omständigheter har du även rätt att få dina personuppgifter raderade eller blockerade, samt att få ut dina uppgifter i ett allmänt känt maskinläsbart format (s.k ”dataprotailitet”). Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara eller på annat sätt hantera uppgifterna, eller om uppgifterna behövs för att kunna uppfylla ett avtal med dig. Skulle du inte vara nöjd med hur vi hanterar dina uppgifter eller i övrigt vilja utnyttja dina rättigheter är du varmt välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud på adressen dataskyddsombud@stadsmissionen.org. Du har också rätt att klaga till ansvarig tillsynsmyndighet, Datainspektionen.