Visselblåsa - Göteborgs stadsmission

Om du känner till missförhållanden inom Göteborgs Stadsmission kan du anmäla det via vår interna rapporteringskanal på den här sidan. Vill du istället lämna synpunkter eller klagomål klickar du här för att komma till formuläret.

Visselblåsa

Syftet med visselblåsarlagen är att främja att missförhållanden och oegentligheter inom en organisation upptäcks i högre utsträckning.

Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen) ger ett skydd för personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden av allmänt intresse och rapporterar den.

Vem kan visselblåsa?

Den som är eller har varit anställd på Göteborgs Stadsmission samt arbetssökanden, praktikanter, konsulter, samarbetspartners, företagsvänner, volontärer med flera, kan rapportera om missförhållanden.

Vad kan man visselblåsa om?

Det du rapporterar ska vara arbetsrelaterat och du ska bedöma att det har allmänintresse att det kommer fram. Det behöver inte vara ett pågående missförhållande, utan du kan även rapportera missförhållande som sannolikt kommer att uppstå eller har avslutats. Du ska även anta att det du visselblåser om är sant.

En visselblåsning kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller på annat sätt olämpliga. Det kan till exempel gälla misstänkt korruption, tagande och givande av muta, andra ekonomiska oegentligheter, jäv, förtroendeskadliga bisysslor eller ageranden samt kränkningar av grundläggande fri- och rättigheter, brister i säkerheten på arbetsplatsen eller allvarliga former av diskriminering eller trakasserier inom Göteborgs Stadsmission.

Hur gör man för att visselblåsa?

Brev
Du kan rapportera om misstänkta missförhållanden på Göteborgs Stadsmissionen genom att skicka brev till:

Visselblåsarfunktionen
Göteborgs Stadsmission
Stigbergsliden 6
414 63 Göteborg

Telefon
Du kan muntligen rapportera om misstänkta missförhållanden på Göteborgs Stadsmission. Ring till organisationens växel 031-755 36 00 och be att få prata med visselblåsarfunktionen.

Fysiskt möte
Du kan begära att muntligen få rapportera om misstänkta missförhållanden på Göteborgs Stadsmission vid ett fysiskt möte. Ett fysiskt möte kan då bokas med en behörig person på Göteborgs Stadsmission. Ring växel enligt ovan för att boka möte.

Formulär
Du kan rapportera om misstänkta missförhållanden på Göteborgs Stadsmission via formuläret längre ner på sidan. Då skickas din rapport som epost direkt till Göteborgs Stadsmissions visselblåsarfunktion.

Vilket skydd har den som visselblåser?

Göteborgs Stadsmission får inte hindra eller försöka hindra rapportering, eller på grund av rapportering vidta repressalier.

Hur hanteras ett visselblåsarärende?

Din rapport tas emot av behöriga personer inom Göteborgs Stadsmissions visselblåsarfunktion. Om du har lämnat kontaktuppgifter, ska du få bekräftelse på mottagen rapport inom sju dagar. Du kommer sedan att få återkoppling om vad som händer med din rapport senast inom tre månader från den dag då rapporten lämnades till visselblåsarfunktionen.

Sekretess vid visselblåsning

Absolut sekretess gäller för uppgift som kan avslöja den rapporterande personens identitet i ett uppföljningsärende och i ärenden om åtgärder med anledning av visselblåsningen. Det innebär att sådana uppgifter inte får lämnas ut även om den rapporterande personen inte skulle lida skada av att uppgiften lämnas ut.

Hantering av personuppgifter

Rapportering till visselblåsarfunktionen kommer att innefatta att personuppgifter behöver behandlas i ett uppföljningsärende. Även personuppgifter som är av känslig karaktär kan behöva hanteras. Det är endast behöriga personer som är utsedda att ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter som får ha tillgång till personuppgifter som behandlas i ett uppföljningsärende. Personuppgifter som uppenbart inte är relevant för handläggningen av en rapport ska raderas om de har samlats in av misstag.

Återkoppling

För att Göteborgs Stadsmissions visselblåsarfunktion ska kunna återkoppla ärendet till dig behöver du uppge någon kontaktinformation så som telefonnummer eller adress.

Formulär för digital rapportering om misstänkta missförhållanden inom Göteborgs Stadsmission

Mottagare av detta formulär är följande funktioner på Göteborgs Stadsmission: HR-chef, Ekonomichef, IT-chef samt Marknads- och kommunikationschef.

Externa rapporteringskanaler

Förutom den interna rapporteringskanalen kan den som vill rapportera om missförhållanden och oegentligheter även göra det via andra myndigheter eller genom annat offentliggörande. Det finns ett antal myndigheter som av regeringen fått särskilt uppdrag att ta emot visselblåsningar utifrån.

Den som vill rapportera om ett missförhållande kan själv välja den rapporteringskanal som är lämpligast beroende på omständigheterna och den egna bedömningen av risken för repressalier.