Skyddat boende - Göteborgs stadsmission

Göteborgs Stadsmissions skyddade boende erbjuder flera olika boendealternativ med hög säkerhet och specialistkompetens för att möta och bedöma konsekvenser av att ha levt i våldsutsatthet. Vi tar emot kvinnor med eller utan medföljande barn och står redo dygnet runt. Vi har upptagningsområde i hela Sverige. Kontakta oss på tel: 0730-57 93 91.

Vi har specialistkompetens inom våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Behovet av skydds- och stödinsatser varierar både från fall till fall och genom processen. Därför erbjuder vi olika placeringslösningar som flexibelt anpassas efter behov.

Säkra boenden där klienterna får individuella riskbedömningar
Vi arbetar med effektivt skalskydd i kombination med aktivt arbete för att implementera ett inre- och yttre skyddstänk hos våra klienter. Våra boenden är utrustade med anpassade larmanläggningar och fysisk skyddsutrustning, våra adresser är skyddade och alla vuxna utrustas med personlarm direktkopplat till larmcentral.

Alla placeringar hos oss inleds med en kartläggning där vi bedömer de individuella skydds- och stödbehoven och gör riskbedömningar enligt SARA eller PATRIARK. Kartläggningen inkluderar en säkerhetsplanering som sedan kontinuerligt uppdateras vid behov. Med kartläggningen som utgångspunkt planeras de vidare insatserna i samråd med individen och socialtjänsten. Vi har gedigen kunskap och erfarenhet att bedöma och hantera högriskärenden med särskild tonvikt på hedersrelaterad kontext.

Jag har förstått vad jag har gått igenom nu och jag fick komma åt mina känslor där inne, det som jag har gömt inom mig. Personalen på Boende Josefin uppmuntrade mig och bekräftade mig att jag hade gjort rätt som lämnade honom. Dom har varit med i hela processen och jag har aldrig känt mig ensam. Det har betytt jättemycket att få stöd och hjälp av personalen på Boende Josefin. Jag kommer aldrig glömma personalen som jobbade där. Dom räddade livet på mitt barn, och på mig också. Dom hjälpte oss på alla sätt. /Kvinna som har bott på BoendeJosefin

Stödjande insatser utifrån ett traumamedvetet förhållningssätt
Att ha levt i våldsutsatthet innebär en oerhörd påfrestning och det är samtidigt många processer att hantera vid ett uppbrott. Vi arbetar därför med förstärkta stödinsatser som anpassas efter den egna förmågan. Alla stödjande insatser utgår ifrån ett traumamedvetet förhållningssätt och all personal har förutom specialistutbildning om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld även utbildning i TMO, MI och trauma hos både vuxna och barn.

De stödjande insatserna inkluderar hjälp att hantera myndighets- och vårdkontakter, information om rättsprocesser, stödjande- och strukturerande samtal, psykoedukation för att förstå egna och familjemedlemmars reaktioner samt samtal för att etablera eget yttre- och inre skyddsmedvetenhet. Vi erbjuder också gemensamma aktiviteter flera gånger i veckan samt barnpassning för avlastning.

Barnrättsperspektiv – varje barn ska få relevant information och erbjudas delaktighet
Hösten 2018 inledde Sveriges stadsmissioner ett samverkansprojekt med Bris där vi tillsammans tar fram ett koncept för att driva skyddade boenden med barnrättsperspektiv där utvecklingen av verksamheten utgår ifrån barnens egen input. Samarbetet mellan Stadsmissionen och Bris finansieras av PostkodLotteriet och konceptet beforskas av Linköpings universitet.

I praktiken innebär barnrättsperspektivet i våra verksamheter att varje barn ses som ett eget rättssubjekt som har rätt till ett liv utan våld och förtryck samt vid behov stöd och behandling till följd av tidigare utsatthet. Varje barn ska få relevant information, erbjudas delaktighet och få sin rätt till säker skolgång tillgodosedd. Därför har alla barn hos oss en egen kontaktperson.

Sveriges Stadsmissioner och Bris har publicerat rapporten Min tur att berättasom bygger på samtal med barn som har upplevt våld och som har vistats på ett eller flera skyddade boenden med sin mamma. Syftet är att synliggöra barns egna perspektiv på hur våldet har påverkat dem, med målet att belysa hur barnrättsperspektivet kan och behöver stärkas vad gäller barnets rätt till stöd, skydd och behandling som en egen individ och ett eget rättsobjekt.

Sara Liljegren och Malin Rekke från Bris samtalar om hur rapporten ”Min tur att berätta” kom till, och hur viktigt det är att lyssna på barnen. Titta på intervjun här: https://www.youtube.com/watch?v=28t7oeHO3qE

Skydds- och stödinsatser i externa lägenheter
I våra externa lägenheter erbjuder vi skydds- och stödinsatser med möjlighet att kontakta personal dygnet runt vid behov. Lägenheterna ligger i ordinära lägenhetshus och är centralt belägna. Detta alternativ kan både utgöra en utslussinsats eller utgöra en initial insats utifrån individuella förutsättningar. Vi skräddarsyr insatserna utifrån behoven och kan erbjuda tät uppföljning och kontakt även i denna boendeform.

Öppenvård i samråd med socialtjänsten
I samråd med socialtjänsten kan vi utforma öppenvårdsinsatser utifrån individuella behov.

Fortbildning och rådgivning 
Med vår gedigna bakgrund inom både myndighetsutövning och behandling på våldsområdet är vi efterfrågade utbildare. Vi ger regelbundet fortbildning och rådgivning till socialsekreterare och behandlare om riskbedömning, utredning och handläggning av framför allt hedersärenden men också andra allvarliga våldsärenden. Vi kan erbjuda utbildning i riskbedömningsinstrumenten PATRIARK och SARA och finns tillgängliga för rådgivning vid behov.

Välkommen att kontakta oss för konsultation eller placeringsförfrågan, vi finns tillgängliga dygnet runt! Kontakta oss på tel: 0730-57 93 91.

Läs mer om vårt skyddade boende nedan.