Kommun - Göteborgs stadsmission

Göteborgs Stadsmission erbjuder en mängd olika typer av arbets­marknadsinsatser. Hos oss får varje individ, utifrån förmåga, möjlig­het att rustas för arbetslivet. Insatserna sker på riktiga arbetsplatser i Stadsmis­sionens verksamheter. Vårt arbetsintegrationsteam arbetar strukturerat och processorienterat och nyckelordet är progression för varje arbetssökande.

Deltagare från Göteborg och kranskommuner via placeringsavtal för arbetsträning

Vi tar emot deltagare från Göteborg och kranskommuner via placeringsavtal för arbetsträning enligt ramavtal IK22109-05. Tjänsten innebär en individanpassad planering som matchar deltagarens behov och förutsättningar. Syftet är att rusta deltagaren på vägen tillbaka till arbetsmarknaden. Tjänsten har ett flexibelt upplägg och det finns möjlighet för deltagaren att kombinera olika arbetsområden och arbetstempo. Arbetsuppgifterna och arbets­miljön är anpassade till deltagarens individuella behov. Det går att få arbetstiden individanpassad ända upp till heltid.

”Jag tyckte att det hade varit väldigt bra, pga. att jag hade fått massa hjälp via stadsmissionen. Massa bra förslag genom olika jobb. Jag uppskattar stadsmissionens insats att hjälpa oss ensamkommande.” – Hashem Mohammadi, deltagare i Göteborgs Stadsmissions arbetsträning.

Målgruppen är personer över 18 år som får stöd av socialtjänsten

Arbetsträningen på Göteborgs Stadsmission riktar sig till personer över 18 år som haft svårt för att komma ut i arbete. Personen ska stöttas med ekonomiskt bistånd eller andra insatser av socialtjänsten.

Målsättning är att pröva sin förmåga och närma sig arbetsmarknadens krav

Målet med arbetsträningen är att den enskilde skall pröva sin förmåga så att den kan närma sig arbetsmarknadens krav. Den enskildes resurser och hinder prövas på riktiga arbetsplatser med stöd och coachning från vårt arbetsmarknadsteam. Vår målsättning är progression för varje arbetssökande.

Arbetsträningen steg-för-steg

  • Studiebesök
  • Introduktionssamtal
  • Uppföljning
  • Utvärdering

Studiebesök och introduktionssamtal ligger till grund för en individanpassad arbetsplan

Arbetsträningen inleds med ett studiebesök där deltagaren tillsammans med sin handläggare informeras om Stadsmissionens arbetsträningsverksamhet. En diskussion förs om vilken typ av inriktning och omfattning som kan vara lämplig. En arbetsplan utarbetas av handläggaren och deltagaren i samråd med Stadsmissionens arbetsmarknadsteam.

Arbetsträning erbjuds inom:

  • Kök & restaurang
  • Second hand-butik och e-handel
  • Lager och transport
  • Lokalvård
  • Snickeri
  • Sömnad

Ett individuellt placeringsavtal gäller för varje deltagare som upphör att gälla vid uppdragets slut utan föregående uppsägning. Om deltagaren har behov av en längre placering än 6 månader kan en förlängning göras efter överenskommelse mellan parterna.

Regelbunden uppföljning och närvarorapport samt skriftlig utvärdering

Uppföljning sker regelbundet och inkluderar bland annat en avstämning av mål och delmål. Närvarorapport skickas veckovis via e-post till handläggaren med en kortare återkoppling enligt arbetsplan. Efter avslutad arbetsträning erhåller beställaren inom 14 dagar en skriftlig redogörelse enligt den underlagsmall som gäller för uppdraget.

När kan arbetsträningen påbörjas?

Arbetsträningen kan påbörjas inom 10 arbetsdagar från avrop.

Vad kostar insatsen?

Arbetsträningens kostnad regleras genom ramavtal IK22109-05 (Göteborg Stad Upphandling AB). I kostnaden ingår att Stadsmissionen tillhandahåller arbetskläder och skyddsutrustning när det behövs.

Fokus på mångfald och att stödja språkutvecklingen

Vi rekryterar aktivt ur ett mångfaldsperspektiv. Det gör att vi har många medarbe­tare som pratar flera olika språk. I verksamheten finns möjlighet till språkträning med hjälp av datorer och språkstödjare. Instruktionsmaterialet till deltagarnas arbetsuppgifter är utformade för att stödja språkutvecklingen.

Bred kompetens av bland annat Supported Employment, IPS och MI

Personalen inom Stadsmissionen har en bred kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med målgrupper i social utsatthet och utanförskap. Vi har insatser för samtliga målgrupper som står utanför arbetsmarknaden. I personalgruppen finns formell kunskap i form av bl a, sociolog, socionom, arbetsterapeut, Supported Employment, IPS och MI, samt mångårig erfarenhet av coachande och motiverande arbete, praktisk handledning, bemanningsar­bete, matchning, samverkan mm.

Socialt och ekonomiskt stöd samt självhjälpsgrupper och friskvård

Ibland kan det även finnas behov av andra stödjande insatser för deltagaren. Där kan Stads­missionen vara behjälplig. Inom vår organisation finns verksamheter för socialt och ekonomiskt stöd som bland annat erbjuder hjälp i form av samtal, rådgivning samt myndighetskontakter. Vi erbjuder även ett stort antal självhjälpsgrupper dit del­tagare har möjlighet att söka sig. Dessutom har Stadsmissionen olika former av friskvård och andra aktiviteter, vilka på sikt kan ge den enskilde en rikare fritid.

VILL DU VETA MER?

Kontakta arbetsintegrationsteamet på:
031-755 37 00
E-post: arbetsintegration@stadsmissionen.org