Projekt och samarbeten - Göteborgs stadsmission

Göteborgs Stadsmission jobbar mycket med olika projekt och samarbeten för att kunna erbjuda kvalitativa marknadsinsatser som leder till långsiktiga jobb för våra deltagare. Det är ett sätt att tillsammans med olika samarbetspartners kunna erbjuda rätt typ av insatser i rätt kontext och när det behövs som mest. Vi är glada och stolta över våra samarbeten och projekt och jobbar ständigt med hur vi kan utveckla ytterligare satsningar som hjälper våra deltagare till en mer trygg och stabil framtid på arbetsmarknaden.

Grön omställning – hållbar insats för unga arbetslösa

Grön omställning är ett samverkansprojekt mellan Göteborgs stad och Göteborgs lokaler. Grön omställning erbjuder unga vuxna, i åldern 18-25 år, arbetslivserfarenhet genom praktik i Stadsmissionens second hand-butik på Vårväderstorget. Samtidigt får ungdomarna, genom Förvaltningen Konsument & medborgarservice och Kretslopp & vatten, fördjupad kunskap om hållbar konsumtion, cirkulär ekonomi och avfallsfrågor. Målet är att rusta deltagaren inför framtiden genom att utöka sitt CV, få intyg på sin kompetens, bryta sysslolöshet och väcka ett intresse att utbilda sig, eller arbeta, med fokus på hållbarhet.

Projektet ägs och initierades av Arbetsmarknad och vuxenutbildning, som har i uppdrag att skapa insatser för ungdomar som är arbetslösa på grund av pandemin. Syftet med projektet är ge deltagarna möjlighet att närma sig arbetsmarknaden, samtidigt som de ökar sin kompetens inom gröna frågor. Ungdomarna får möjlighet att praktisera i butik eller på lager, vilket medför erfarenhet och kompetens i butik- och lagerarbete. Genom förvaltningen för Konsument och medborgarservice får deltagarna utökad kunskap om grön ekonomi och hållbarhet. Kretslopp och vatten bidrar med att öka medvetenhet hos ungdomarna kring cirkulär ekonomi och avfallsfrågor.

LANDA – ökad integrering i samhället och på arbetsmarknaden

Landa är ett projekt som ägs av Samordningsförbundets tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Skyddsvärnet och Göteborgs Stadsmission. Med projekt LANDA strävar vi efter att utveckla samordningsförbundets möjligheter att fånga upp och stödja målgruppen utrikesfödda med sammansatt problematik i långvarigt utanförskap och nyanlända som riskerar att hamna i långvarigt utanförskap. Genom att stärka samordningsförbundets roll för målgruppen, tillsammans med våra parter och organisationer från civilsamhället, kommer fler individer nå eller närma sig arbete eller studier. Projektet kommer att genomsyras av perspektivet mänskliga rättigheter, rättighetsbaserat arbetssätt samt tjänstedesign.

Deltagandet av aktiviteter varierar utifrån individens behov och erbjuds inom områdena arbetsmarknadsförberedande aktiviteter, arbetsinriktade aktiviteter samt information och utbildning som exempelvis kan handla om entreprenörskap och arbetsmarknad.

Ca 240 kvinnor och män i åldrarna 15-64 år kommer att få tillgång till projektets aktiviteter. 75 % av alla deltagare ska uppleva att projektet har hjälpt dem att närma sig arbetsmarknaden. Projektet pågår mellan 1/9 2020- 28/2 2023 och genomsnittlig beräknad tid i projektet för deltagare är 6 månader. Det huvudsakliga målet med projekt LANDA är att öka den faktiska integreringen i samhället för målgruppen. Det handlar om att ge förbättrade möjligheter till utbildning, sysselsättning, arbete och deltagande för utrikesfödda män och kvinnor som står särskilt långt från arbetsmarknaden eller som riskerar att hamna i långvarigt utanförskap med arbetslöshet.

Remake – skapar nytt av återvunnet material

REMAKE är en arbetsmetod för att skapa nya produkter av återvunnet material och spillmaterial. Metoden är en stor del av den textila arbetsträningen och bidrar till samhällsnytta både genom miljömässig och social hållbar­het. Varje plagg är unikt och detaljer från originalplaggen tas till vara. Produktion och design sker i våra egna lokaler på Norra Ågatan 6. Allt material som vi arbetar med kommer från gåvor som har skänkts till Göteborgs Stadsmission.

Genom REMAKE skapas nytt liv och nya förutsättningar för både människor och material!

Skryta – profilskapande lampor av textilt spillmaterial
Ett exempel på hur vi arbetar med metoden REMAKE är vårt samarbete med Skryta. Skryta är ett företag som tillverkar lampor med fokus på slow design (långsam design). De använder textilt spillmaterial, alltså sådant som redan är producerat och var tänkt att gå till förbränning, för att skapa lampor med hög designfaktor. Bland annat tillverkar man lampor av jeans, skinn och garn. Man använder sig av traditionella knyttekniker och nitning. Eftersom alla lampor är handgjorda är varje lampa unik.

”Det här är ett jätteroligt projekt som blir win-win för alla.”Mari Forsgren, Göteborgs Stadsmission.

Tillverkningen av lamporna utförs av arbetstränande på Göteborgs Stadsmission. Förutom själva tillverkningen av lampor står Göteborgs Stadsmission också för material genom spill från insamlingscentralen och våra second hand-butiker.

”Målet är inte att vi ska bli miljonärer, vi har ett annat ”mission”. Det ska vara en meningsfull syssla, det är därför vi gör detta.” Lill O Sjöberg, Skryta.

En av Skrytas idéer är att inte hålla lager av produkter utan våra arbetstränande tillverkar lampor utifrån det material vi har tillgång till. På så vis finns inga stressande leveranstider att hålla. Man säljer bara det man har och varje lampa får ta den tid det tar för tillverkaren att göra den. Läs mer om Skryta och slow design här –> Skryta slow design

” Att lära mig att tillverka dessa lampor har fått mig att tro på mig själv och den känslan ger mig hopp.”Faride, tillverkare av lampan och deltagare i Göteborgs Stadsmissions arbetsträning.