Testamente - Göteborgs stadsmission
Mer

Ett testamente uttrycker din sista vilja

Du bestämmer aktivt hur du vill lämna avtryck. Göteborgs Stadsmission är medlem i organisationen Giva Sverige som erbjuder en gratis mall för testamenten. Här hittar du den: Klicka här för att hämta en testamentsmall.

Att ge en testamentsgåva till Göteborgs kyrkliga stadsmission är att tänka framåt, att tänka på framtidens utsatta göteborgare. Din omtanke möjliggör ett varmare och vänligare Göteborg för kommande generationer. Stadsmissionen är beroende av gåvor från privatpersoner och företag för att bedriva vår sociala verksamhet.

Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission kan via testamente ta emot till exempel kontantbelopp, värdepapper, fastigheter, bostadsrätter och lösöre.

Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission är befriade från kapitalvinstskatt, vilket betyder att hela din gåva går oavkortat till Stadsmissionen. Men vi är endast befriade från skatten om vi direkt ärver själva fastigheten eller värdepappren. Säljs kvarlåtenskapen innan skiftet, för att istället fördela pengar, betalar dödsboet kapitalvinstskatt.

Hur hanterar Göteborg kyrkliga stadsmission avvecklingen av ett dödsbo?

Vår policy är att så mycket som möjligt av kvarlåtenskapen ska komma de sociala verksamheterna till godo. Dessutom ska avveckling av ett dödsbo ske på ett värdigt sätt och med testators vilja i fokus. Om inte några speciella anvisningar fastställts i testamentet följer vi nedan:

• Minnessaker såsom fotografier och brev överlämnas till anhöriga
• Lösöret värderas och säljs i regel i någon av våra second hand butiker eller via auktionskammare
• Fastighet och bostadsrätt överlåts först på Stadsmissionen som därefter omgående anlitar välrenommerade mäklare och säljer till högstbjudande på den öppna marknaden
• Aktier och fonder överförs till Stadsmissionen och säljs omgående

Att skriva ett testamente

Det behöver inte vara svårt att skriva ett testamente. Det kan skrivas enkelt och rakt på sak. Det är viktigt att känna till och följa de formella krav som finns för att testamentet ska vara giltigt.

Lathund – hur gör jag?

1. Formalia

Ditt testamente måste vara skriftligt. Signera testamentet med ditt namn, ort och datum. Om testamentet är på flera sidor kan det vara bra att numrera, signera varje sida och ange det totala antalet sidor.

2. Identifiera tillgångar och arvtagare

Lista gärna dina tillgångar och försök att uppskatta värdet. Det ger dig en bra överblick. Beskriv dina önskemål ingående så att dem är lätta att förstå. Ange dina arvtagare tydligt med namn, adress och om du kan också med personnummer. Om du tänker testamenterar till Stiftelsen Göteborgs kyrkliga stadsmission föreslår vi att du har med vårt organisationsnummer: 802426–0195.

3. Få testamentet bevittnat

Två vittnen, som är över 15 år, och känner dig väl behöver närvara när du skriver under ditt testamente. De ska intyga att du är ”vid dina sinnens fulla bruk” och att det är du själv som skriver under. Dessa personer får inte vara släkt med dig eller på annat sätt omfattas av testamentet. De måste veta att de bevittnar ditt testamente men du har ingen skyldighet att informera dem om innehållet.

4. Professionell hjälp

Det kan vara bra att låta en sakkunnig titta på testamentet. Vill du ha rådgivning eller hjälp med att upprätta ett korrekt testamente kan du vända dig till din bank, en jurist eller annan sakkunnig, till exempel en begravningsbyrå.

5. Förvaring

Förvara ditt testamente på en säker plats som till exempel i ett bankfack, kassaskåp, hos en begravningsbyrå etc. En kopia på testamentet bör också förvaras i hemmet, på kopian kan du skriva var originalet förvaras.

6. Återkalla/Uppdatera

Du kan när som helst ändra/ återkalla ditt testamente. Skriv då helst ett helt nytt eller upprätta ett tilläggstestamente. Klargör att det nya testamentet ersätter det gamla. Ett tilläggstestamente måste uppfylla samma formkrav som ditt huvudtestamente.

Till vem kan du testamentera?

Om du inte har några bröstarvingar, barn, adoptivbarn och deras barn, får du genom testamente besluta om all din egendom. Har du bröstarvingar ska du dock komma ihåg att bröstarvingar alltid har rätt till sin så kallade laglott, vilket innebär att de har rätt till hälften av värdet av det arv som de skulle få om det inte fanns något testamente. Om du som testator, som har bröstarvingar, endast testamenterar om högst hälften av din egendom, bryter du inte mot dina bröstarvingars lagliga rätt.

Legala arvsordningen

Första arvsklassen

Bröstarvingarna, dvs. barn och barnbarn.
Även adopterade barn och inseminerade barn (såvida fadern godkänt konstbefruktningen) omfattas av den första arvsklassen.

Om den avlidne har bröstarvingar, har efterlevande make ingen ställning som arvinge, däremot har han/hon har rätt att hålla kvarlåtenskapen oskiftad i sin besittning. Särkullbarn ärver före efterlevande make.

Andra arvsklassen

Föräldrar, syskon och syskonbarn.

Tredje arvsklassen

Far- och morföräldrar, farbror, faster, morbror och moster.

Allmänna arvsfonden

Kusiner ärver inte. Om det inte finns närmare släktingar än kusiner i livet och testamente inte har upprättats tillfaller kvarlåtenskapen staten, allmänna arvsfonden.

Ordlista

Arvskifte – fördelning av avlidens kvarlåtenskap mellan arvingar och universella testamentstagare.

Arvslott – Arvslotten är den del av kvarlåtenskapen som en legal arvinge har rätt till enligt ärvdabalken, dvs. om inte finns ett testamente.

Efterarv – Uppskjuten arvsrätt. Efterlevande make/maka behåller i regel ofta hela kvarlåtenskapen och får sitta i ”orubbat bo”. När sedan den efterlevande maken/maka avlider så fördelas den först avlidnes del av kvarlåtenskapen vidare till dennes arvingar.

Kvarlåtenskap – Kvarlåtenskap är all den egendom som en avliden lämnar efter sig.

Laglott – är hälften arvslotten. En bröstarvinge är alltid garanterad 50 % av den totala arvslotten. En förälder kan endast testamentera bort hälften till annan än sin bröstarvinge.

Legat – I ett legat har mottagaren tilldelats ett specifikt föremål, egendom, en aktieportfölj eller en summa pengar. Ett legat bör ges ur det odelade boet.

Lösöre – Till lösöre räknas lös egendom som inte utgörs av pengar, värdepapper eller olika former av rättigheter. Exempel på lösöre är varor, möbler och husgeråd.

Universaltestamente – I ett universaltestamente har testamentstagarens rätt till egendomen inte specificerats närmare utan anges som en viss del av egendomen.

Universell testamentstagare – Testamentstagare som enligt testamente har rätt till hela eller viss del av en kvarlåtenskap sedan eventuella legat utgått.