Lägenheter inom metoden Bostad först - Göteborgs stadsmission

Möjlighet för hemlösa att få permanent boende i egen lägenhet

Göteborgs Stadsmissions Bostad först-lägenheter ger människor som befinner sig i en mer eller mindre långvarig hemlöshetssituation en möjlighet till permanentboende i egen lägenhet. Bostad först är en metod med utgångspunkt att man får ett tryggt boende och erbjuds stöd.  Steg för steg stödjer vårt team den enskilde hyresgästen att bygga upp sin vardag utifrån sina egna livsmål och styrkor. Målet är att personen ska kunna bo kvar i sin lägenhet utifrån de villkor som finns i vanliga hyreskontrakt.

Flexibelt och individuellt stöd på kort och lång sikt

Vår Bostad först-verksamhet utformar och erbjuder stöd som är flexibelt och individuellt. Individen motiveras till att själv vara aktiv i att formulera sina behov och vilket stöd han eller hon behöver på kort och lång sikt. Det kan handla om stöd i att klara boendet eller att förbättra hälsa och välbefinnande. Självbestämmande och integritet är centrala begrepp för hur insatsen genomförs eller erbjuds. Vi värnar om en professionell och tillitsfull relation till våra hyresgäster.

Personalgruppen arbetar teambaserat, men stödet utgår från Case management och kontaktmannaskap. Kontakten sker via hembesök, telefonkontakt och aktiviteter utanför bostaden. Vi initierar och motiverar till andra stödinsatser, och samverkar ofta med sjukvård och myndigheter.

Återfallsprevention, motiverande intervju samt Bostad Först-metodikens åtta grundprinciper

Personalen besitter en varierad yrkeskompetens och arbetar evidensbaserat utifrån Bostad först-metodiken (BF), återfallsprevention (ÅP) och motiverande intervju (MI) för att stödja individens enskilda behov. Bostad Först-metodikens åtta grundprinciper består utav:

  • Bostad är en mänsklig rättighet
  • Rätten till val och självbestämmande
  • Bostad och behandling ska separeras från varandra
  • Stöd riktas mot återhämtning
  • Stödet baseras på skademinskning
  • Aktivt engagemang utan tvång och fostran
  • Deltagarstyrt stöd utifrån individens styrkor, behov och egna mål
  • Flexibelt stöd under så lång tid som personen själv vill och behöver

Omöblerade lägenheter inom Göteborgsområdet som initialt hyrs ut av Göteborgs Stad

Lägenheterna är vanliga hyreslägenheter och finns utspridda inom Göteborgsområdet. De består av 1–2 rum och kök och är omöblerade vid inflyttning. Boendeenheten inom Exploateringsförvaltningen i Göteborg Stad anskaffar och hyr initialt ut lägenheterna genom andrahandsavtal. Hyresgästen har ansvar för lägenhetsskötsel, inbetalning av hyra och att följa övriga regler enligt hyreslagen.

Målsättningen är att lägenheten skall överlåtas med ett förstahandsavtal till hyresgästen, tidigast efter 18 mån.

Placering sker via ramavtal med samtliga socialförvaltningar

Göteborgs Stadsmission Bostad först har ramavtal med samtliga socialförvaltningar i Göteborgs Stad. Som stöd för handläggare finns Göteborgs Stads rutin för Bostad först. Enheten hanterar inte ansökningar. Socialtjänsten vänder sig internt till samordnare/1:e socialsekreterare på sin förvaltning. Göteborgs Stadsmission Bostad först är öppen för att ingå fler samarbeten med andra närliggande kommuner.

Vi tar inte emot enskilda ansökningar från bostadssökande.

Lagrum och Tillstånd – lägenhetsboende för vuxna från 21 år enligt SoL

Bostad först innefattar lägenhetsboende för vuxna från 21 år enligt SoL. Det stöd som erbjuds inom verksamheten har inte betydande vårdinslag vilket medför att det inte bedrivs med tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Läs mer om bostad först

Bostad först HUB Sverige
Bostad först HUB Europa

Läs Hemkänslor – samtal och tankar om att skapa ett hem

Cecilia Bergstedt har skrivit essän Hemkänslor som tar upp samtal och tankar om vad som är ett hem och hur man skapar det. Läs Hemkänslor här.

Om du har några frågor eller vill veta mer om essän kan du kontakta Cecilia Bergstedt på Cecilia.Bergstedt@stadsmissionen.org.


Lägenheter inom metoden Bostad först

Borko Grujic

Enhetschef Bostad Först, Lägenhetsboende och Bobyrån

Stigbergsliden 6, 41463 Göteborg