Utbildning: Våldsmedveten handläggning - Göteborgs stadsmission

Utbildning om ”Våldsmedveten handläggning – att möta och bemöta våldsutsatta barn och föräldrar”

Bakgrund

Våldsärenden är en särskild utmaning för socialtjänstens handläggare. De inblandade uppger ofta motstridiga uppgifter utifrån sina olika perspektiv och motiv, handlingsutrymmet kan vara snävt och våldsutsattas utsagor och beteende kan ibland te sig irrationellt utifrån traumasymptom och dolda lojaliteter. Socialsekreterare med fördjupad våldskompetens är därför en förutsättning för att barn ska få ändamålsenliga insatser efter att ha levt med våld i hemmet. Mot den bakgrunden tog Göteborgs Stadsmission fram en utbildning i Våldsmedveten handläggning som en del av projektet Efter Våldet, läs mer om projektet här. Utbildningen kommer nu på begäran att ges till självkostnadspris vid ett tillfälle under 2023.

Utbildningen riktar sig till socialsekreterare som handlägger ärenden där det föreligger skyddsbehov samt personer i ledande ställning vid de enheter där socialsekreterarna arbetar. Syftet med utbildningen är att öka kompetens, förståelse och säkerhet när det gäller handläggning av dessa ärenden för att uppnå ett tryggt, säkert och kunnigt bemötande samt säkerställa ändamålsenliga insatser för utsatta barn. Tonvikten ligger inte på juridiska aspekter av handläggningsarbetet utan på att anlägga ett våldsperspektiv och att låta det genomsyra handläggningsarbetet. Under utbildningsdagarna varvas föreläsningar med filmer och gruppdiskussioner. I kursavgiften ingår ett tryckt exemplar av handboken Våldsmedveten handläggning som är en skriftlig sammanfattning av utbildningen.

Utbildningen innefattar bland annat:

1. Våldets mekanismer:

 • Att förstå våldet
 • Mekanismer kopplade till olika våldskategorier
 • Bortom en dikotom förståelse av offer och förövare

2. Våldets konsekvenser:

 • Normalisering, tillitsbrist och ambivalens
 • Kris, trauma och PTSD
 • Barn som upplever våld

3. Våldsmedveten handläggning:

 • Våldsmedvetet bemötande
 • Att upptäcka våld
 • Säkerhet som röd tråd i handläggningen
 • Utredningen
 • Insatser

4. Våldets påverkan på dig som professionell hjälpare

Utbildarna är Angelica Tingström och Catarina Berndtsson. Båda är socionomer med lång erfarenhet av att möta och bemöta våldsutsatta, både i behandling och myndighetsutövning. Utbildningen är en heldag, från 09.00-16.00 digitalt via zoom, och den kostar 1495 kr + moms, inkl handbok.

Är du intresserad av att gå utbildningen? Gör en intresseanmälan här så hör vi av oss!