Stadsmissionens skyddade boenden - Göteborgs stadsmission
Mer
Alla har rätt till ett liv utan våld. Stadsmissionens skyddade boenden erbjuder trygga och säkra boenden för kvinnor och barn där ett tydligt barnrättsperspektiv präglar verksamheten. Tillsammans med uppdragsgivare, kvinnan och eventuella barn vill vi skapa förutsättningar för ett självständigt liv i trygghet, utan våld och kontroll. Vi tar emot kvinnor med eller utan barn samt medföljande husdjur.

Vi tar emot placeringar dygnet runt. För konsultation eller placeringsförfrågan, kontakta oss på tel: 0730-57 93 91.

Hos oss styr barnens röst utvecklingen av verksamheten. Hösten 2018 inledde Sveriges stadsmissioner ett unikt samverkansprojekt med BRIS där vi tillsammans tar fram ett koncept för att starta och driva skyddade boenden med barnrättsperspektiv. Här ges barn en möjlighet att vara med och utforma en verksamhet som syftar till att möta deras behov av skydd och stöd.

BRIS metod ”Expertgrupp Barn” ser barn som kompetenta aktörer med viktiga erfarenheter och tankar. Material, metoder och utformning av våra boenden bollas med expertgruppen för att få barns synpunkter på vuxnas planer, istället för tvärtom. Ambitionen är att barn som bor på skyddat boende ska få en så vanlig barndom som möjligt, trots sina tidigare erfarenheter av våld. Samarbetet mellan Stadsmissionen och Bris finansieras av PostkodLotteriet och konceptet beforskas av Linköpings universitet.

Verksamheten utgår från en helhetssyn på individen och insatserna samordnas i absolut samverkan med socialtjänsten. Innehållet i verksamheten bygger på respekt för individens självbestämmanderätt och integritet och de anställda har en gedigen kompetens inom området våld, stöd, behandling och skydd till både vuxna och barn. Tillsammans med uppdragsgivaren, kvinnan och barnen ger vi familjen förutsättning för ett självständigt liv i trygghet inom livsområden som bostad, hälsa, arbete, försörjning, skolgång och fritid.

Grundläggande för våra skyddade boenden är:

 • Att våra boenden är trygga och säkra och präglas av en rättssäker hantering
 • Att tjänsterna som erbjuds är kunskapsbaserade. Vi använder oss av evidensbaserade metoder och bedömningsinstrument
 • Att personalen har gedigen kompetens om våld och förtryck, trauma och barns reaktioner
 • Att en kartläggning innefattande strukturerad riskbedömning och individuell behovsanalys ligger till grund för insatserna till varje kvinna och barn
 • Att våra boenden har anpassat skalskydd och att varje kvinna ett eget personlarm
 • Att barnrättsperspektivet präglar verksamheten
 • Att en månadsrapport delges socialtjänsten varje månad
 • Att vi eftersträvar största möjliga självständighet efter förmåga

Det här betyder barnrättsperspektivet för oss:

 • Varje barn är ett eget rättssubjekt
 • Varje barn ska vara skyddat från våld, hot och förtryck. Därför är alla barn välkomna i våra boenden oavsett ålder och kön. Det gäller barn upp till 20 år.
 • Varje barn ska erbjudas ett boende med särskild barnkompetens
 • Varje barn ska få relevant information och erbjudas delaktighet
 • Varje barn ska få sina behov utredda och uppföljda
 • Varje barn ska få sina behov tillgodosedda med individuellt anpassade insatser
 • Varje barn ska få den hälso- och sjukvård hen behöver
 • Varje barn ska få en säker skolgång och vid behov förskola

Vårdkedja

Behovet av skydds-, stöd- och behandlingsinsatser varierar både från fall till fall och genom processen. Därför strävar vi efter att kunna erbjuda olika placeringslösningar som kan anpassas efter behov.

Lägenheter med stöd
Vi kan erbjuda skyddat boende med personlarm i lägenheter med stödinsatser och möjlighet att kontakta personal dygnet runt vid behov. Lägenheterna ligger i ordinära lägenhetshus och är centralt belägna.

Familjehem
I början av 2020 kommer vi även att kunna erbjuda placering i förstärkta familjehem för våldsutsatta kvinnor med eller utan barn samt för barn och ungdomar i hederskontext. Familjehemmen kommer få kontinuerlig utbildning, handledning och stöd och ha tidigare erfarenhet av att ta emot individer med skyddsbehov.

Öppenvård
I samråd med socialtjänsten kan vi utforma öppenvårdsinsatser utifrån individuella behov.

Placeringsförfrågan

Vi tar emot placeringar dygnet runt. För konsultation eller placeringsförfrågan, kontakta oss på tel: 0730-57 93 91.

Läs mer om våra två boenden nedan.