Diakonal partner - Göteborgs stadsmission

Diakonal partner

Mot bakgrund av den organisatoriska förändringen inom Svenska kyrkan i Göteborg (årsskiftet 17/18) såg både Göteborgs kyrkliga stadsmission och några av församlingarna och pastoraten ett behov att hitta nya former för sitt samarbete. Detta gäller särskilt med fokus på det diakonala uppdraget i Göteborg och de människor som lever i stor utsatthet i staden. Ambitionen med partnerskapsavtal är att finna vägar för en jämbördig relation och tydliggjort ansvarstagande.

Sedan Göteborgs kyrkliga stadsmission grundades har det funnits ett nära samarbete till de olika församlingarna i och kring Göteborg. Det finns även inskrivet i Stadsmissionens ändamålsparagraf att arbetet ska ske i samarbete med bland andra Svenska kyrkan. För Göteborgs kyrkliga stadsmission är det viktigt att ha lokal förankring och vi är mycket glada för de församlingar/pastorat som valt att ingå avtal med oss.

Här finns kollektcirkulär att ladda ner

De finns i dagsläget fyra församlingar/pastorat som är Stadsmissionen diakonala partners. Nuvarande avtal är skrivna på ett eller två år. Avtalen sinsemellan har både likheter och skillnader. Huvuddraget är att den enskilda församlingen går in med ett ekonomiskt stöd till Stadsmissionens diakonala arbete. Utöver detta finns även målsättningar kring bland annat kunskaps- och erfarenhetsutbyte. De församlingar som ingått diakonalt partnerskap med Stadsmissionen erbjuds att utse ledamot till valförsamlingen som tillsätter styrelsen för Stiftelsen Göteborgs kyrkliga stadsmission.

Utöver våra fyra diakonala partners är det många församlingar runt om i Göteborg och Västsverige som stöder organisationens arbete genom kollekter och gåvor. Vi är mycket tacksamma för alla gåvor och ser gärna att fler församlingar sluter avtal med oss. På så sätt kan det diakonala arbetet planeras långsiktigt. Dessvärre är behoven av stöd och hjälp mycket stora i Göteborg.

 

Våra diakonala partners: