Energivägens stödboende - ett samarbete mellan Göteborgs Stadsmission och Kungälvs kommun - Göteborgs stadsmission

Energivägens stödboende – ett samarbete mellan Göteborgs Stadsmission och Kungälvs kommun

26 november, 2020 • Ämne: Boende & behandling

Karin Rohlén, du jobbar som enhetschef på Göteborgs Stadsmissions stödboende Energivägen i Kungälv. Vill du berätta lite om Energivägen stödboende?
Energivägens stödboende är ett lägenhetsboende med 2:a handskontrakt och med dagligt stöd av boendeassistenter. Det finns minst två personal i tjänst dygnet runt. Boendet har 16 lägenheter om 21 kvm, i ett av husen med 4 lägenheter erbjuds möjlighet till husdjur. Det finns inget krav på substans/alkoholfrihet i boendet, dock skall alla gemensamma ytor var nyktra och substansfria. Huvuduppdraget är att stötta hyresgästen att klara sitt eget boende.

Vilka är det som bor hos er och var befann dom sig innan dom kom till er?
De personer som flyttar in till oss är vuxna över 25 år. Majoriteten har en bakgrund i hemlöshet, mer eller mindre nära aktivt substans/alkohol missbruk, psykisk ohälsa och socialt utanförskap. Några hyresgäster kommer från heldygnsvård där de bott en längre tid, men vill nu hem till sin kommun. Några hyresgäster har bott i annan boendeform i kommunen där socialtjänsten ej varit nöjda med insatserna, några har bott i en form av eget boende där socialtjänsten gjorde bedömningen att bostäderna var otjänliga bostäder, några har bott i sin bil, någon har blivit vräkt och någon har bott ute.

Hur drivs Göteborgs Stadsmissions boende i Kungälvs kommun?
Fastigheterna ägs av Kungälvs kommun och Göteborgs kyrkliga stadsmission har vid upphandling fått drifts och entreprenadavtal. Socialtjänstens vuxenenhet beviljar bistånd till boende med stöd, och detta biståndet riktas enbart mot kommuninvånare.

Beskriv bakgrunden till starten av boendet. Hur började kontakten med Kungälvs kommun? Och hur arbetar ni tillsammans idag?
Göteborgs Stadsmission svarade på Kungälvs kommuns upphandling under 2019. I uppstarten hade vi nära dialog med Kungälvs kommun och enhetschefen på enheten för vuxna. Under senare delen av 2019 påbörjade vi uppstarten av boendet som planerades till 2 januari 2020 då vi fick nycklarna till boendet. Den 15 januari 2020 flyttade första hyresgästen in.

Vi hade en nära dialog och samverkan med enheten för vuxna under våren med regelbundna möten samt en del mejl och telefonkontakt. Idag har vi tät samverkan med socialsekreterarna på vuxenenheten i Kungälv, regelbundna avstämningsmöten med enhetschef och 1:a socialsekreterare samt metodmöten där socialsekreterare och boendeassistenter träffas ca 3 gånger per termin.

Vilka fördelar ser vi på Göteborgs Stadsmission med den här typen av samarbeten?   
Att arbeta mot en kommun och en socialtjänst underlättar då det inte är lika många aktörer involverade. Man lär snabbare känna varandra på individnivå men även på organisationsnivå. En annan fördel med drifts- och entreprenadavtal är att inkomsten är given till största delen, vilket betyder att vi inte blir lika beroende av beläggningsgraden.

Tack Karin!

Greger Hielm, du jobbar som enhetschef på enheten för vuxna i Kungälvs kommun. Vill du beskriva Kungälvs behov innan ni startade samarbetet med Göteborgs Stadsmission?
Vi hade behov av ett eget boende i kommunen med tolerans för substans/alkoholanvändning. Tidigare har vi köpt alla platser utanför Kungälv, vilket bland annat inneburit att det inte funnits några sammanhållna processer. Vi hade även behov av akut/jourplats i egen regi.

Hur gick uppstarten till och hur ser samarbetet ut idag?
Kungälv lade ut en upphandling där det inkom svar från 5 aktörer som uppfyllde kraven. Göteborgs Stadsmission vann upphandlingen utifrån de kvalitetskrav vi ställde på verksamheten. Processen med avtalsskrivning skedde under 2019. Under senhösten föll de sista bitarna på plats och i mitten på januari 2020 genomfördes första placeringen. Inflyttningstakten stannade av under våren 2020 på grund av Covid 19, i juni hade vi 14 personer som flyttat in. Det finns en regelbunden samverkan mellan socialsekreterarna och boendeassistenterna, så även mellan oss i arbetsledningen.

Vad ser ni för fördelar med att samarbeta med en extern aktör?  
I en liten kommun kan det vara svårt att upprätthålla en hög kompetens i arbetsgruppen på ett boende, det är lättare för en extern aktör vilket är en stor fördel.

Varför ville ni på Kungälvs kommun samarbeta med just Göteborgs Stadsmission?
Vi satte höga kvalitetskrav och det var egentligen bara Göteborgs Stadsmission som nådde upp till dem. Stadsmissionen har dessutom erfarenhet av att driva verksamhet med substanstolerans, och lägenhetsboende med stöd. Att vi ville ha ett boende med hyreskontrakt är ett aktivt val då det innebär att få ett hem och en ökad integritet. Göteborgs Stadsmission har ett gott rykte, våra erfarenheter är goda genom placeringar vi gjort under åren. Stadsmissionen har goda referenser.

Tack Greger!

Vi passade även på att prata med två hyresgäster om vad dom tycker om stödboendet och på vilka sätt boendet har påverkat deras liv.

Svar från boende 1:

Beskriv din situation innan du flyttade in på Kungälvs boende?
Jag har bott i allt ifrån bilar till vandrarhem till kompisar. Ibland lite längre tid, ibland kortare tider.

Hur är det att bo på Kungälvs boende?
Att få tak över huvudet, en fast punkt, en egen dörr att stänga om sig och ett 2:a handskontrakt ger mig trygghet. Att bli sedd som människa och inte ett problem gör gott.

Har din livssituation förändrats på något sätt, och i så fall hur?
Jag känner mig trygg, jag kan hålla ordning på saker och ting.

Tycker du att det är positivt att Kungälvs kommun samarbetar med externa aktörer?
Jag har bara positiva erfarenheter av Stadsmissionen, och upplever mig respektfullt mött och att alla bryr sig på riktigt. Kommunens boende är mer ”stela” i sitt sätt att arbete.

Om du inte hade bott på Kungälvs boende idag, var tror du att du hade befunnit dig då?
Död eller på kriminalvårdsanstalt.

Svar från boende 2:

Beskriv din situation innan du flyttade in på Kungälvs boende.
Jag var hemlös, bodde runt. Kände total hopplöshet.

Hur är det att bo på Kungälvs boende?
Att få tak över huvudet, en fast punkt, en egen dörr att stänga om sig och ett 2:a handskontrakt ger mig trygghet. Att bli sedd som människa och inte ett problem gör gott.

Har din livssituation förändrats på något sätt, och i så fall hur?
Inte lika turbulent, inte hela tiden en känsla av hopplöshet.

Tycker du att det är positivt att Kungälvs kommun samarbetar med externa aktörer?
Jag har inte så mycket att jämföra med, men jag har själv varit aktiv på olika sätt tillsammans med ideella föreningar mm, engagemanget är större där än i kommunens sammanhang.

Om du inte hade bott på Kungälvs boende idag, var tror du att du hade befunnit dig då?
Vet inte…. Husvagn, eller kvar i bilen.