Göteborgs Stadsmission får beviljad ansökan från ESF att utveckla en modell för ett idéburet jobbspår - Göteborgs stadsmission

Göteborgs Stadsmission får beviljad ansökan från ESF att utveckla en modell för ett idéburet jobbspår

5 maj, 2020 • Ämne: Nyheter

I slutet av mars fick Göteborgs Stadsmission beskedet att Europeiska socialfonden har beviljat vår ansökan om medel för projektet ”Signum- idéburet jobbspår”. Projektet syftar till att bygga en långsiktig och hållbar modell för att hjälpa individer som står långt ifrån arbetsmarknaden att närma sig eller påbörja ett arbete eller en utbildning.

Idéburet jobbspår – en viktig pusselbit för att närma sig studier eller arbete
Göteborgs Stadsmission har en lång historia av att arbeta gentemot individer som har behov av arbetsmarknadsinsatser och som står långt ifrån arbetsmarknaden. För att långsiktigt motverka utanförskap och ytterligare stärka möjligheterna för de individer vi möter vill vi utveckla vår samverkan med andra aktörer. Ett idéburet jobbspår skulle kunna vara en viktig pusselbit för individer som står långt ifrån arbetsmarknaden att närma sig studier och arbete.

Intensivt program som varvar arbetsinriktad utbildning, SFI samt praktik
Ett idéburet jobbspår är baserat på samverkan inom den idéburna sektorn för att bygga en modell som kortar vägarna och effektiviserar processerna för kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden. Detta resulterar i ett intensivt program som varvar en arbetsinriktad utbildning och lärande av svenska SFI, med praktik i butik, kök/restaurang, städ eller lager/logistik. Målet med projektet är att 50 procent av deltagarna befinner sig i arbete eller utbildning inom sex månader efter projektets avslut samt att skapa en beprövad och väl dokumenterad modell för att driva ett idéburet jobbspår.

”Vi vill göra mer för fler genom att utveckla ett idéburet jobbspår och en sammanhängande kedja för individer från det första inskrivningssamtalet vidare ut till studier eller jobb. För att åstadkomma det är det viktigt att olika samhällsektorer vågar ta sig an komplexa samhällsutmaningar tillsammans. Det viktiga i det här projektet är att det verkligen kommer till nytta för deltagarna”, säger Anna Bjulemar, projektledare Signum- idéburet jobbspår.

Jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering
Målgruppen består av individer som står långt ifrån arbetsmarknaden på grund av en låg utbildningsgrad och/eller språksvaghet och brist på arbetslivserfarenhet. Arbetet med jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering säkerställer att målgruppens behov tillvaratas och bidrar till att utforma innehållet i projektet.

”Trots att arbetsmarknaden, fram till pandemin, varit mycket god så har många människor ställts vid sidan. Detta är inte bara ekonomiska förluster, utan också sociala och mänskliga förluster. Jag tror vi kan få fler företagare att upptäcka att många människor sitter på styrkor och talanger de hittills inte fått tillfälle att visa. Att de också nära kan följa utvecklingsarbetet är en klar styrka!  För deltagarna innebär det en möjlighet att bli mött i sitt utgångsläge och att vi tillsammans formar insatserna för ett maximalt utfall. Jag har arbetat tillsammans med civilsamhället och näringslivet i dryga 15 år med dem här frågorna. Tillsammans får vi en fantastisk styrka, med våra olika ansvar och roller, kompetens och nätverk. Detta avspeglar sig självfallet också på individen, som verkligen hamnar i centrum!”, säger Jörgen Larzon, områdeschef Göteborgs stad IFO/FH Västra Göteborg.

Ett samarbete med Hjälmareds Folkhögskola, Lerum och Göteborg
Hjälmareds Folkhögskola är en viktig samarbetspartner som kommer vara delaktig i att utforma och kvalitetssäkra innehållet i det idéburna jobbspåret. Det här görs tillsammans med Lerums kommun samt Göteborg stads stadsdelar Västra Göteborg, Västra Hisingen och Angered som är delaktiga i dialog och planering av projektet. Även Stadsmissionens företagsvänner är viktiga samarbetsparter som bidrar med arbetsgivarkunskap och kännedom om vad som efterfrågas på arbetsmarknaden. Samarbetsparterna kommer att involveras i alla projektets faser för att bidra till att modellen blir kvalitetssäkrad.

Projektet kommer pågå mellan april 2020-juni 2022.

Vill du veta mer? Kontakta Anna Bjulemar, projektledare Signum- idéburet jobbspår:
Mail: Anna.bjulemar@stadsmissionen.org
Telefon: 031-7553730