VAL 2018 - DEL 3: HUR VILL POLITIKERNA HJÄLPA MÄNNISKOR MED MISSBRUKSPROBLEMATIK? - Göteborgs stadsmission
missbruk-stadsmissionen

VAL 2018 – DEL 3: HUR VILL POLITIKERNA HJÄLPA MÄNNISKOR MED MISSBRUKSPROBLEMATIK?

7 september, 2018 • Ämne: Nyheter
Snart är det val och vi vet att alla som på olika sätt stödjer Stadsmissionens arbete för att bygga en stad där alla har en plats är engagerade i hur staden utvecklas och vill att våra politiker agerar för att lösa det utanförskap vi ser. Därför har Stadsmissionen ställt ett antal frågor till partierna som ställer upp i valet i vår stad och region. Dessa handlar bland annat om fattigdom, hemlöshet, missbruk och utanförskap. Flera av partierna har svarat, vilket vi är glada och tacksamma för. Vi hoppas på svar även från övriga. Svaren kan ni läsa här, i fyra inlägg.

Göteborgs Stadsmission arbetar på många olika sätt för att stödja och hjälpa människor med missbruksproblematik. Vi driver bland annat en avgiftningsklinik, en öppenvårdsmottagning och har flera boenden och annan verksamhet för människor som kämpar med att hålla sig ifrån substansberoende. Vi ser dock att man skulle behöva göra ännu mer och till exempel att de platser de offentliga finansierar på avgiftningen inom regionen sällan räcker till. Vi skulle därför vilja se ökade satsningar både på skademinimering och behandling.

FRÅGA: ÄR ERT PARTI FÖR SPRUTUTBYTE? TYCKER NI ATT MISSBRUKSVÅRDEN INOM REGIONEN ÄR VÄLFUNGERANDE?

VÄNSTERPARTIET: Ja, vi anser att även utsatta människor har rätt till sjukvård. Sprututbyte kan också vara en hälsopolitisk åtgärd för att kunna erbjuda andra medicinska och sociala insatser som människor med missbruk kan ha behov av.

Samverkan mellan kommuner, landsting och andra har inte fungerat så bra inom missbruksvården är vår uppfattning. Men detta till trots så kommer det nu starta sprututbytesprogram på fyra akutsjukhus. Det är väldigt positivt.

LIBERALERNA: Ja. Liberalerna i Göteborg tog initiativ till att sprututbytesprogrammet skulle bli av. Vi kan också tänka oss att utreda införande av så kallade fixrum där det går att injicera på ett tryggt sätt men också få hjälp att exempelvis komma ur sitt missbruk.

Ja missbruksvården fungerar, men det finns mer att göra. Vi vill förbättra missbruksvården genom att göra den mer tillgänglig och lättare att nå. Sjukvården ska ha huvudansvaret.

KRISTDEMOKRATERNA: Ja, bättre smittskydd är viktigt för sprutmissbrukare. Även missbrukare har, så långt det är möjligt, rätt till en god hälsa. För att förbättra hälsan, förhindra smitta av HIV och Hepatit C, och erbjuda människor beroendevård röstade Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen sa i januari 2018, ja till att införa fyra sprututbytesmottagningar. Dessa mottagningar kommer att finnas nära infektionsklinikerna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Södra Älvsborgs sjukhus, NU-sjukvården/NÄL och Skaraborgs sjukhus.

Missbruksvården är på många sätt välfungerande. Men den behöver bli ännu bättre, inte minst när det gäller samarbetet mellan regionen och kommunerna. Dessutom behöver tillgången till missbruksvård byggas ut i hela regionen. I Västra Götalandsregionen har Kristdemokraterna varit pådrivande för att skjuta till mer resurser till missbruksvården och att det kommer att öppnas en ny enhet för spelmissbruk.

VÄGVALET: Vårt parti har inte tagit ställning i frågan om sprututbyte. Utan när beslut om detta togs i KF fick varje ledamot själv rösta för eller emot förslaget.

Vägvalet vill ha fler skyddade boenden för missbrukande kvinnor och icke-binära, utan krav på initial drogfrihet. 
Kvinnor som har beroende inte är välkomna på andra jourer. Kvinnorna ska inte behöva vara drogfria vid ankomsten eller under vistelsen på jouren. Dock ska inte alkohol eller droger tillåtas på det skyddade boendet.
Uppbrottsprocessen vid våld är alltid komplicerad, och ännu mer komplicerad när det finns det andra bindningar och annat våld. Det är mycket mer som ska lösas än att bryta en relation. Vi vet att våldet är mycket grövre, prostitution kan vara inblandat och många är bostadslösa. Målgruppen har inte samma rätt till stöd som andra. Det finns mycket gamla normer som säger att du måste förtjäna stöd. Även inom socialtjänsten och öppenpsykiatrin möts kvinnorna av den inställningen. 
Så som det nu är, för att kvinnorna ska kunna ha kvar sin plats på jouren är att de håller upp med sitt missbruk under tiden de är där.
Vi vill ändra på Social resursnämnds riktlinjer att All verksamhet ska vara drogfri och får inte bedriva verksamhet som kan skapa positiva attityder till våld, alkohol eller droger.

SOCIALDEMOKRATERNA: Ja. Det är numera sjukvården som äger initiativrätten och de planerar införande av sprututbyte. Då har vi sagt att vi vill vara med och se till att det blir så bra som möjligt. Därför vill vi också ställa höga krav på utformningen, inte minst att det kompletteras med sociala insatser.

Det finns uppenbara problem inom missbruksvården som regionen skulle behöva göra något åt. Vi socialdemokrater hoppas på ett maktskifte i regionen så att vi kan ta tag i detta. Det är bland annat väldigt svårt att komma in på regionens avgiftningsplatser. Det leder till att personer som vill komma ifrån sitt missbruk inte får hjälp när de behöver det och själva är motiverade att sluta. Det blir också många glapp i missbruksvården där personer som har stora komplexa behov blir lämnade i ett tomrum. Det är ytterst viktigt att regionen möter upp kommunens insatser och samarbetar bättre för att undvika glapp och tomrum som ofta leder till återfall. Men det kräver att man växlar upp från regionens sida.

MODERATERNA: Eftersom missbruksvården är ett gemensamt ansvar för kommun och landsting/region så anser vi att tillstånd att bedriva sprututbytesverksamhet ska ges först sedan landsting/region och kommun är överens om att starta sådan verksamhet. Därtill är det viktigt att samtliga delar av sprututbytesverksamheter utvärderas kontinuerligt. Vi vill värna den samlade missbruksvården och anser att den ska utgå från dokumenterad kunskap, beprövad erfarenhet och den enskildes behov.

Missbruksvården i regionen är framstående i såväl Sverige som EU. Även om vården och verksamheten fungerar bra kan vägen dit kan vara lång och komplicerad. Samarbetet mellan såväl region som kommun och frivilligorganisationerna behöver stärkas för att skapa en sammanhållen vård, liksom möjligheterna till tidiga insatser t ex i skolan. För de människor som befinner sig i en svår social situation och utsatthet, ska vården finnas tillgänglig i form av mottagningar för hemlösa och socialt utsatta. Vården ska även finnas i form av verksamheter som tandvård, mödravård, kris- och traumaenhet. I Göteborg har vi, den Grönblå styrande majoriteten, tillsatt sjuksköterskor som ska jobba med uppsökande verksamhet för att personer med missbruksproblematik även ska få tillgång till annan sjukvård i ökad omfattning. Vår målsättning är att ingen ska komma in i missbruk, att vården syftar till att alla ska bli drogfria och att både dödlighet och sjukdomar ska minska för personer som befinner sig i missbruk.

Stadsmissionen har ställt samma frågor till MP, C, D, SD och FI och hoppas kunna komplettera med svar även från dem