VAL 2018 - DEL 4: VILL POLITIKERNA ATT ÄLDRE SJÄLVA SKALL FÅ VÄLJA VEM SOM VÅRDAR DEM? - Göteborgs stadsmission
götaholm-äldreboende-stadsmissionen

VAL 2018 – DEL 4: VILL POLITIKERNA ATT ÄLDRE SJÄLVA SKALL FÅ VÄLJA VEM SOM VÅRDAR DEM?

7 september, 2018 • Ämne: Nyheter
Snart är det val och vi vet att alla som på olika sätt stödjer Stadsmissionens arbete för att bygga en stad där alla har en plats är engagerade i hur staden utvecklas och vill att våra politiker agerar för att lösa det utanförskap vi ser. Därför har Stadsmissionen ställt ett antal frågor till partierna som ställer upp i valet i vår stad och region. Dessa handlar bland annat om vård och omsorg, fattigdom, hemlöshet, missbruk och utanförskap. Flera av partierna har svarat, vilket vi är glada och tacksamma för. Vi hoppas på svar även från övriga. Svaren kan ni läsa här, i fyra inlägg.

Göteborgs Stadsmission driver sedan lång tid tillbaka mycket uppskattad äldreomsorgsverksamhet i avtal med staden. Men trots att den vård och omsorg som bedrivs av idéburna organisationer ofta är mycket efterfrågad är det bara några få procent som drivs på detta sätt. Genom bland annat Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd, försöker Stadsmissionen förändra detta.

FRÅGA: ÄR DET VIKTIGT MED VALFRIHET OCH EN MÅNGFALD AV UTFÖRARE INOM OMSORGEN?

LIBERALERNA: Ja! Äldre ska så långt det går kunna välja utförare inom omsorgen. Det gäller både i valet av hemtjänst men även när det gäller äldreboenden. Friheten att välja bör inte försvinna bara för att man passerar en viss ålder.

KRISTDEMOKRATERNA: Vi vill att människor så långt det är möjligt ska kunna styra över det egna livet och den egna vardagen, eftersom alla människor är unika och har unika behov.
Vi är därför stolta över att vi med hjälp av Alliansen har drivit igenom att människor själva ska få välja sin hemtjänstutövare – trots de rödgrönas envisa motstånd till allt som har med frihet att göra. Enligt de rödgröna är det kommunen som bäst bestämmer hur människor vill ha det. Det är fel. Beslut som berör människor blir bäst när människor själva får bestämma.

Kristdemokraterna kommer alltid kämpa för att människor får välja så mycket som möjligt. Valfrihet och värdighet går hand i hand. Vi vill därför även utöka valfriheten till att gälla val av äldreboende och leverantör av mat inom hemtjänsten.

VÄGVALET: Vi ställer oss positiva till att fler hjälper våra äldre. Vi vet att äldre blir en växande grupp i Göteborg. Därför måste fler vara med att hjälpa, vårda och göra de äldres vardag värdig. Vi har därför varit med och röstat för att fler kan vara med och hjälpa till genom att införa LOV (Lagen om valfrihet) i hemtjänst vilket är nu beslutad i Kommunfullmäktige och även LOV för daglig verksamhet är i startgroparna.

SOCIALDEMOKRATERNA: Det är viktigt att stadens äldre får ett ökat självbestämmande. Vi vill självklart fortsätta utveckla stadens verksamhet i den riktningen. Exempel på vad som redan är gjort är införandet av ramtid inom Attraktiv hemtjänst, dvs den äldre blir beviljad en viss tid av hemtjänsthjälp och kan inom ramen för den tiden själv avgöra hur den ska användas. Den äldre bestämmer, tillsammans med personal, vad hur och när hjälp och stöd ska ges. Det är också viktigt att fortsätta satsa på välfärdsteknik, vilket också kommer att öka valfriheten för den äldre. Vi vill att arbetet med Attraktiv Hemtjänst förstärks inom stadens egna verksamheter och att de kompetensutvecklande insatserna fortsätter. Vi vill också arbeta med att förbättra arbetsmiljön för hela äldreomsorgen. Valfriheten och kvaliteten inom stadens äldreomsorg ska också utvecklas delvis genom LOU, lagen om offentlig upphandling. Lagen om valfrihet, LOV, tycker vi dock innebär alltför många negativa konsekvenser för brukare och medarbetare inom äldreomsorgen, inte minst när det har visat sig att många äldre tycker att valet blir alltför betungande. God omsorg när man blir äldre måste vara tillgänglig för alla.

MODERATERNA: ​Vi tycker att det borde vara en självklarhet att få välja utförare. Vi ser hur viktigt det är med valfrihet och vi har arbetat hårt för att införa Lagen om valfrihetssystem, (LOV) i Göteborg.
De rödgröna har försvårat och försökt riva upp besluten, men för oss handlar det om personlig frihet och integritet och vi är glada att LOV nu gör det möjligt att välja mellan olika
utförare av hemtjänsten och daglig verksamhet. Vi ser gärna att LOV utvecklas till att även omfatta val av äldreboende samt vid ledsagning.

VÄNSTERPARTIET: Vänsterpartiet är inte positiva till att vi har infört LOV i hemtjänsten. Vi menar att de äldre är intresserade av att välja hur deras omsorgsinsatser ska utföras men inte av att välja mellan olika företag. Vi vill ha en välfärd utan vinstintressen.

Stadsmissionen har ställt samma frågor till MP, C, D, SD och FI och hoppas kunna komplettera med svar även från dem.