En jämställd arbetsmarknad – ett av Göteborgs Stadsmissions långsiktiga mål - Göteborgs stadsmission

En jämställd arbetsmarknad – ett av Göteborgs Stadsmissions långsiktiga mål

8 mars, 2021 • Ämne: Arbetsintegration

Göteborgs Stadsmissions arbetsintegrationsområde fokuserar dagligen på att bidra till en mer jämställd arbetsmarknad. Operativt och strategiskt och på både kort och lång sikt. Idag, den 8 mars, är det internationella kvinnodagen och då vill vi passa på att berätta mer om vårt jämställdhetsarbete.

Ökad närvaro samt högre kvalitet på arbetet

På den svenska arbetsmarknaden finns det idag stora skillnader mellan könen gällande lön, villkor samt möjlighet att påverka sin arbetssituation. Samtidigt finns det många exempel som visar på att en mer jämställd arbetsmarknad inte bara är gynnsamt för individen och arbetsgivaren utan även för samhället i stort. Ökad ekonomisk tillväxt till följd av fler människor i arbete samt ökad konkurrenskraft för både företagen och Sverige som land är två exempel på det från Europeiska jämställdhetsinstitutet. Det är även bevisat sedan länge att arbetsgivare gynnas av en jämställd arbetsplats då det leder till bättre hälsa för medarbetarna vilket också bidrar till ökad närvaro samt högre kvalitet på arbetet. Vi ser dessutom att en jämställd arbetsmarknad leder till minskad fattigdom samt ökad livslängd hos kvinnor.

Vägen mot jämställdhet och Agenda 2030

Arbetsintegrationsområdet inom Göteborgs Stadsmission arbetar varje dag för ett mer jämställt samhälle. Arbetet är en del av vår insats i att verka för Agenda 2030, vilket är vår utgångspunkt i arbetet för hållbar utveckling. Två exempel på delmål i Agenda 2030 som arbetsintegrationsområdet valt att fokusera på är 4.4: Öka antalet personer med färdigheter för ekonomisk trygghet och 10.2: Social, ekonomisk och politisk inkludering.

 

Arbetsträning bidrar till både social och ekonomisk hållbarhet

Ytterligare en fördel med att skapa en mer jämställd arbetsmarknad är att det bidrar till en ökad ekonomisk jämställdhet. Våra insatser med att erbjuda arbetsträning samt att på olika sätt rusta våra deltagare för arbetslivet är viktiga pusselbitar som ligger till grund för både ett mer socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Catena – erbjuder arbetsträning, språkstudier samt utökat socialt nätverk

Catena är ett projekt vi driver där det främst ingår kvinnliga deltagare. Under projektets gång rustas de med olika typer av färdigheter genom både arbetsträning och studier som ska hjälpa dem på vägen till egen försörjning. Projektet är också ett tillfälle för deltagarna att utveckla det svenska språket samt aktiveras för en mer meningsfull vardag. Den sociala aktivitet som arbetsträning innebär bidrar inte bara till ökade arbetsmöjligheter utan även till socialt kapital som är viktigt för att uppnå självständighet och för att kunna förverkliga egna drömmar och mål.

Signum – utmanar traditionella könsnormer och motverkar stereotyper på arbetsmarknaden

Signum är ett exempel på ett annat projekt där vi jobbar med jämställdhetsfrågor på såväl individnivå som på organisationsnivå. Fokus har bland annat varit på att ge deltagarna chansen och utmaningen att våga pröva något nytt samt se till varje individs egna behov. En öppen vägledning har bland annat realiserats genom att projektet har arbetat med att utmana traditionella könsnormer och motverka stereotyper.

”Att hålla mig sysselsatt, vara bland människor, komma närmare ett jobb, skapa mina rutiner, stärka mitt självförtroende och känna mig mer värdefull.” Det här svaret får vi från en av våra kvinnliga deltagare när vi frågar vad det betyder för henne att vara en del av vårt projekt Signum.

Anna Bjulemar, projektledare för Signum, berättar hur projektet har använt olika övningar där målet är att komma bort från könsdimensionen och bara fokusera på personlighet och egenskaper. Det har varit stort fokus på deltagarnas inflytande samt att deltagarna ska våga utmana sina egna uppfattningar av sig själva och tänka över vad varje individ faktiskt vill göra, inte bara under projektperioden utan också i framtiden. En stor del av jämställdhetsarbetet har varit att delta och upplysa i olika samtal som dykt upp under såväl klassrumsledda lektioner som under fikaraster. Projektet har även innehållit konkreta aktiviteter för att ge både personal och deltagare verktyg och kunskap om jämställdhet. Deltagarna har haft lektioner och aktiviteter om diskrimineringsgrunder, jämställdhet och Agenda 2030. Dessutom fick personalen i början av projektperioden delta i en föreläsning och workshop som leddes av en jämställdhetskonsult.

Jämställdhet bidrar till ett mänskligare samhälle för alla

Arbetsintegrationsområdet arbetar efter Göteborgs stadsmissions utgångspunkt om att alla människor är lika mycket värda och inte ska behandlas eller värderas olika på grund av kön eller könsöverskridande uttryck. Detta gör jämställdhetsarbetet inte bara en del av våra mål för hållbar utveckling och Agenda 2030 utan också en del av Stadsmissionens värdegrund.