Projekt Landa - ökad integrering för personer i långvarig arbetslöshet och utanförskap - Göteborgs stadsmission

Projekt Landa – ökad integrering för personer i långvarig arbetslöshet och utanförskap

14 september, 2020 • Ämne: Arbetsintegration

Det huvudsakliga målet med projekt LANDA är att öka den faktiska integreringen i samhället för målgruppen genom att ge förbättrade möjligheter till utbildning, sysselsättning, arbete och deltagande. 

Landa är ett projekt som ägs av Samordningsförbundet tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Skyddsvärnet och Göteborgs Stadsmission. Med projektet LANDA strävar vi efter att utveckla samordningsförbundets möjligheter att fånga upp och stödja målgruppen utrikesfödda med sammansatt problematik i långvarigt utanförskap samt nyanlända som riskerar att hamna i långvarigt utanförskap med arbetslöshet. Ofta rör det sig om individer med sammansatt problematik av arbetslöshet och ohälsa eller funktionsnedsättning, nedsatt arbetsförmåga, språkhinder eller bristande kunskap om det svenska samhället.

Projektet kommer att genomsyras av perspektivet mänskliga rättigheter, rättighetsbaserat arbetssätt samt tjänstedesign. Genom att tillämpa metoden tjänstedesign kommer projektet att se på de erfarenheter som finns hos målgruppen i långvarigt utanförskap. Detta för att erbjuda idéer kring utvecklingsbehov av stödinsatser till nyanlända i syfte att påskynda integreringen och förebygga att inte fler nyanlända riskerar att hamna i långvarigt utanförskap.

Cirka 240 kvinnor och män kommer att ta få tillgång till projektets aktiviteter. 75 % av alla deltagare ska uppleva att projektet har hjälpt dem att närma sig arbetsmarknaden. Genomsnittlig beräknad tid i projektet för deltagare är 6 månader. De aktiviteter som kommer erbjudas inom projektet riktas till alla i den aktuella utlysningens målgrupper: unga, nyanlända, långtidsarbetslösa, utanför arbetsmarknaden, funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, är eller har varit sjukskrivna och har behov av stöd för återgång i arbete.

Deltagare kommer att hänvisas till projektet genom de kanaler som finns i Göteborgs stad, bland annat på socialkontor som arbetar med försörjningsstöd ute i olika geografiska delar av staden. Även stadens Kompetenscenter kan hänvisa deltagare liksom hälso- och sjukvård och aktörer från civilsamhället.

Projektperioden kommer pågå mellan 1/9 2020 och 28/2 2023.

Mer info och kontaktuppgifter: https://finsamgoteborg.se/esf-projekt/landa/