Våra boenden är igång som vanligt och vi följer riktlinjerna för att minska spridningen av Coronaviruset - Göteborgs stadsmission

Våra boenden är igång som vanligt och vi följer riktlinjerna för att minska spridningen av Coronaviruset

30 mars, 2020 • Ämne: Nyheter

Vi hjälps åt att hålla enheterna smittfria och bedriva fortsatt hög kvalitet och omsorg
Vi håller i nuläget samtliga verksamheter igång som vanligt inom området. Det finns en fortsatt efterfrågan på våra verksamheter och vi vill finnas där för så många vi kan, ingen ska behöva vara utan stöd nu. Medarbetare hjälps åt inom hela organisationen med målet att hålla enheterna smittfria och bedriva fortsatt hög kvalitet och omsorg.

Inom området Boende och Beroende finns sedan tidigare en lång erfarenhet av att arbeta med smittskydd och krishantering, vilket stödjer oss idag. Det finns upparbetade rutiner och arbetsätt för enskilda med nedsatt hälsa och i en psykiskt påfrestande situation. Med anledning av covid-19 har arbetssättet kompletterats ytterligare med Smittskyddsenhetens anvisningar, för både medarbetare och brukare. Alla enheter har skapat kontinuitetsplaner för att förebygga och hantera risker och som uppdateras löpande. Utgångspunkten är Socialstyrelsens meddelandeblad 2/2020; ”Socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens beredskap inför en allmän spridning av covid-19 eller andra liknande infektioner”.

”Flera av våra brukare är oroliga över sin hälsa, över framtiden och hur samhället ändras. Många är dessutom i en riskgrupp. Våra medarbetare finns där för samtal, ger information och på olika sätt stöttar dem som påverkas av Coronakrisen. Det är även viktigt för oss att fortsätta bedriva våra verksamheter som vanligt och försöka ge våra brukare en så normal vardag som vi bara kan”, säger Ann-Helen Sköld, verksamhetsutvecklare Boende och Beroende.

Anpassade rutiner för hembesök inom Bostad först
Vissa hyresgäster inom Bostad först är mer oroliga än andra för att smittas av Coronaviruset och vissa tillhör också riskgrupper på grund av ålder och andra underliggande sjukdomar. Med tanke på den stora smittspridningen så har vi anpassat våra rutiner inför hembesök och annan kontakt med oss inom Stadsmissionen. Utifrån ett arbetsmiljöperspektiv och allmänt smittskyddsperspektiv har vi infört telefonkontakt/avstämning med hyresgäster innan hembesök. Vi kommer ha som ambition att fortsätta försöka erbjuda stöd/hembesök enligt tidigare. Vi är förberedda att hålla kontakt via videosamtal om det skulle behövas. Vi har även börjat köra ut matkassar till behövande hyresgäster som inte har möjlighet att gå och handla själva.

Stigbergskliniken bemöter eventuell oro och informerar om hur smittan sprids
Även Stigbergskliniken känner på olika sätt av smittspridningen av Corona. Klinikens målgrupp löper en större risk för att bli smittad av Corona då de flesta som besöker oss har nedsatt allmäntillstånd. För oss på kliniken är det viktigare än någonsin att finnas där för våra patienter och bemöta eventuell oro. Vi informerar våra patienter om hur smittan sprids samt vikten av att följa de allmänna direktiven som att hålla avstånd till varandra och vara extra noga med sin hygien. Det är även viktigt för oss att vår verksamhet löper på som vanligt och att vi kan hjälpa och behandla våra patienter efter deras behov.

Exempel på andra åtgärder inom området:

  • En intern krishantering är aktivterad där samtliga chefer och medarbetare har tillgång till stöd dygnet runt. Kommunikation sker löpande i linjen med alla chefer.
  • Alla kollektiva enheter har infört besöksförbud.
  • Om boende eller medarbetare insjuknar följer enheten Smittskyddsenhetens anvisningar.
  • Så långt det är möjligt sker möten med handläggare och vårdgivare via telefon och skype
  • Samtliga medarbetare har tagit del av rutiner, för att förebygga och hantera risken för smittspridning.
  • Området har en dialog med de fackliga representanterna och skyddsombuden gällande medarbetares arbetsmiljö och enheternas fortsatt mobilisering med anledning av Covid-19.

Tillsammans kommer vi fortsätta värna våra brukare och deras hälsa.