Framtidens socialtjänst - Göteborgs Stadsmission kommenterar - Göteborgs stadsmission

Framtidens socialtjänst – Göteborgs Stadsmission kommenterar

22 september, 2020 • Ämne: Boende & behandling

Regeringen beslutade den 6 april 2017 att utse Margareta Winberg till särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Den 26 augusti 2020 överlämnades utredningen till regeringen.

Utredningen Framtidens socialtjänst lämnar förslag som tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar socialtjänst. Utredningens större förslag handlar om förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning.

Utredningen föreslår bland annat att:

  • det i socialtjänstlagen införs en bestämmelse som anger vad som avses med socialtjänst
  • nuvarande målbestämmelser kompletteras med att socialtjänsten även ska främja människors jämställda levnadsvillkor
  • det i socialtjänstlagen anges att socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv
  • tillgänglighetsbegreppet ges en generell betydelse för socialtjänstens verksamhet

”Insatser utan föregående behovsprövning kan vara bra för många av Göteborgs Stadsmissions målgrupper. Den långa vägen till insatsbeslut kan påverka motivationen att söka hjälp så i teorin är en ökad tillgänglighet bra. Lagförslaget innebär att landets kommuner ges stora friheter att tolka lagtexten, det blir upp till varje kommun att sätta lägsta nivån för vad som ska erbjudas. Risken är att kommunens ekonomiska problem påverkar vad som erbjuds till målgruppen och att det blir olika bedömningar beroende på var du bor i landet. Detta kan påverka samhällets mest utsatta som redan idag är lågprioriterade. Det finns en stor risk att detta bidrar till en stor ojämlikhet mellan kommuners erbjudande”, säger Catarina Berndtsson, Tf Områdeschef Boende o Beroende/Skyddat Boende.

Riskföreningen Sveriges Stadsmissioner kommer i samverkan med de lokala Stadsmissionerna i Sverige lämna sina synpunkter i remissförfarandet till Framtidens socialtjänst. Göteborgs Stadsmission medverkar även i remissförfarandet i tillägget till Ett fönster av möjligheter för att säkra barnrättsperspektivet i skyddat boende.